§ 3 beskyttet natur, Natura 2000, bilag IV arter og fredede områder

Kommunen er myndighed ift. en række love indenfor natur- og miljøområdet og har således en afgørende rolle ift. at beskytte de vilde dyr og planter og deres levesteder.

I det følgende beskrives kommunens § 3-beskyttede naturområder, Natura 2000-områder, bilag IV-arter og fredede områder. Inden for hvert område er kommunens forvaltning/administration beskrevet og herefter følger en beskrivelse af trusler samt de virkemidler, der kan skabe en større biodiversitet.

Varieret naturområde med overdrev, mose og vandhul, der afgræsses af kreaturer - et virkemiddel til at opnå en høj biodiveristet. Foto: Stine Wraae Bach