Det kan vi gøre

• Fjerne spærringer i vandløb, så der bliver passage for fisk og smådyr

• Åbne rørlagte vandløb

• Genslynge udrettede vandløb, og hæve vandløb op i terræn for at genskabe naturlige overgange til landjorden, så vandløbet igen kommer i kontakt med ådalen, i stedet for de kunstige og stejle brinker

• Genskabe ådale med ekstensiv drift af de vandløbsnære arealer for at mindske konflikten mellem afvanding og miljø, evt. ved opkøb af driftsrettigheder 

• Udlægge udyrkede randzoner langs vandløbene

• Udlægge sten og grus til gydebanker og skjul for fisk og smådyr samt til befæstning for naturlige plantesamfund

• Udlægge træstubbe til smådyr

• Miljøvenlig grødeskæring i offentlige vandløb, for at fremme naturlige plantesamfund

• Ophøre med eller reducere omfang af grødeskæringer i vandløb, hvor det er muligt

• Plante/bevare træer på brinken langs vandløb der skygger for vækst af grøde, samt skaber skygge for fisk og smådyr

• Frilægge betonfikserede vandløbsstrækninger med udlæg af dobbeltprofiler med naturlig vegetation som ekstra magasin for perioder med meget regn

• Afkoble vandløbsnære dræn for at tilbageholde udledning af næringsstoffer og mindske udsving i vandføring

• Reducere udledning af næringsstoffer og sprøjtemidler fra landbrug

• Forbedre spildevandrensning fra spredt bebyggelse i det åbne land

• Reducer regnvandsbetingede og spildevands-overløb fra renseanlæg for at undgå overløb af urenset spildevand

• Separatkloakere spildevand og regnvand for at undgå overløb af urenset spildevand

• etablere forsinkelsesbassiner eller olieudskiller på tilledning af vejvand for at forhindre miljøfremmede stoffer

• Gennemføre indsatser fra statens vandområdeplaner til forbedring af fysiske forhold i vandløb 

• Forhindre ”spuling” af vandløb, med parkering af vand opstrøms vandløbet med regnvands- og forsinkelsesbassiner på naturlige lavninger