Det kan vi gøre

Omdan græsplæne til blomstrede græsland

• Slå kun græsset hyppigt langs stier og på plæner, der bruges til boldspil, leg og ophold

• Slå øvrige græsarealer en til to gange pr. sæson. Brug f.eks. mosaikslåning, hvor hele arealet ikke slås samtidigt. Derved får planterne mulighed for at sætte blomster og smide frø, således at de kan sprede sig og samtidig give føde-, yngle- og rastemuligheder for insekter, fugle og andre smådyr

• Fjern det afklippede materiale, så næringsstofferne fjernes. Derved fremmes de lave lyskrævende plante- og dyrearter, som er særligt truede. Brug det afklippede materiale i komposten eller som grøngødning omkring blomster- og bærbuske

• Slå med le i udvalgte områder -  Etabler evt. et høslætlaug på fællesarealer

• Omlæg dele af de eksisterende plæner til blomsterenge med hjemmehørende, blomstrende urter og evt. tuedannende græsser. Dette skaber en varieret struktur med forskelle i fugtighed og lysindstråling og gode føde-, yngle- og rastemuligheder for insekter, fugle og andre smådyr.

En ekstensiv slået græsplæne med blomstrende urter er et godt fødegrundlag til bier, sommerfugle og andre bestøvere. Foto: Anne Mette Boye

Blomsterbede

• Plant mange forskellige hjemmehørende arter af træer, buske og urter, der giver blomster med nektar og pollen i hele sæsonen og rigeligt med bær og frugter. Dermed skabes gode føde-, yngle- og rastemuligheder for insekter, fugle og andre smådyr

• Undgå så vidt muligt forædlede plantearter

• Plant og bevar vegetation i etager: Øverst høje træer, i midten mindre træer/store buske og nederst buske, stauder, urter og græsser

• Lad pletter være, hvor de vilde planter får lov til at indvandre. De vilde planter har f.eks. stor betydning som værtsplanter for insekters larvestadier

• Selektiv lugning; Ved lugning kan man lade de vilde planter med blomster stå

En hjemmehørende art vild merian, bedre kendt som oregano, med hanindivid af nældesommerfugl. Foto: Merete Johannsen

Mineraljord, jordvolde og stendiger

• Bevar/etabler flader med sand og grus, der ikke konstant renholdes, da disse har stor værdi for nøjsomhedsplanter og varmekrævende insekter

• Etabler jord- og stendiger, der er veldrænede, tørre og relativt varme levesteder for padder, krybdyr, varmeelskende insekter og laver

Vandhuller/damme og enge

• Anlæg regnvandsbede, damme og vandhuller, som kan forsyne dyrene med vand samt fungere som yngleområde for padder og vandinsekter

• Anlæg våde partier/enge, hvor særlige eng- og moseplanter trives, og tilfører området variation.

Gamle træer, veterantræer og dødt ved

• Bevar så vidt muligt de gamle træer, som er levesteder for flagermus, fugle, insekter, mosser, laver, svampe m.m. De rigtig gamle træer, også kaldet veterantræer har særlige levesteder knyttet til deres furede bark, sårskader og hulheder og til deres vidt forgrenede, gamle rodnet

• Fjern ikke døde træer med mindre de udgør en sikkerhedsrisiko, da de har særlig værdi som levested for hulrugende fugle, pattedyr, insekter og svampe

Et gammelt træ der får lov til at stå i haven, kan blive hjemsted for den smukke svovlporesvamp, der også er en god spisesvamp. Foto: Merete Johannsen

• Hvis fældning af gamle og døde træer er nødvendigt, kan man lade en del af stammen stå tilbage

• Dødt ved bør ikke fjernes, men bevares, da det er føde for nedbryderne og alle de insektædende fugle og flagermus. Det er især hovedstammen som er værdifuld at bevare. Man kan sagtens udskære skulpturer, klatrestativ eller bænk i det døde træ, så længe nedbrydningen i øvrigt får lov at forløbe af sig selv.

Eksempel på gammelt æbletræ, der er blevet beskåret og bevaret, og nu fungerer som et vigtigt levested for fugle, insekter og lav. Foto: Merete Johannsen

Beskæring/hækkeklipning

• Lad stauderne stå vinteren over, så frøstandene kan fungere som føde for småfuglene.

• Efterlad stængler når stauderne klippes om foråret, da de kan fungere som boliger til insekter, herunder de vilde bier.

• Foretag beskæring og hækkeklipning efter blomstring og fuglenes yngletid.

Krat, kvasbunker og kompost

• Giv plads til krat/vildnis der ikke luges - det giver plads til vilde planter og levesteder for de tilknyttede dyr

• Lav kvasbunker og -hegn, der kan fungere som overvintrings- og redesteder for pindsvin, mus, småfugle, humlebier og biller. Det er vigtigt at kvasbunken får lov at ligge hele året

• Kompostér planteaffald i udvalgte områder til gavn for padder, krybdyr, insekter og pindsvin

Lav hegn af grene og kvas - det er vigtige overvintrings- og redesteder for pindsvin, mus, småfugle, humlebier og biller. Foto: Merete Johannsen

Boliger til fugle, insekter og pattedyr

• Opsæt fuglekasser, flagermuskasser, insekthoteller og humlebikasser, gerne på steder så flest mulige oplever dyrelivet. Insektboliger kan nemt laves af brænde eller træaffald

• Bor huller i gamle stammer, kævler m.m., som kan fungere som boliger til vilde bier

Stærekasse i et af havens høje træer. Foto: Merete Johannsen

Begrønning af bygningsdele

• Etabler grønne mure med klatre- eller slyngplanter, som giver en ny grøn dimension og øger variationen af udbuddet af levesteder

• Etabler grønne tage, som tilfører området et ekstra levested, der minder om overdrev eller græsland og derfor kan understøtte de insekter og smådyr, og i anden ombæring også fugle. Selv små arealer har en mærkbar effekt

Øvrige

• Undgå brug af gødning og pesticider

• Minimer arealer med fliser, sten, granitskærver og asfalt

• Gennemføre kampagner for naturvenlig drift af grønne arealer og haver

• Skab flere grønne flader, både vertikalt og horisontalt

Ikke-forædlede planter er bedst til bestøverne!

Mange forædlede planter har flotte fyldte blomster med et væld af kronblade. Udviklingen af kronbladene sker ofte på bekostning af støvdragerne. Derfor har forædlede planter ikke megen pollen til bestøverne. 

Forslag til gode planter til sommerfugle og bier:

Vinter/Forår

Haveplanter :Julerose, Erantis, pil, Hassel, krokus,  Judaspenge, Mahonie,  Blåpude, Forårslyng, lungeurt, Natviol, Gyldenlak,  Blodribes, frugttræer, Aftenstjerne

Vilde planter: Følfod,  kodriver sp., Engkarse, Løgkarse, Vinterkarse, Almindelig lungeurt, Døvnælde, Krybende læbeløs

Sommer/Sensommer

Vilde planter: Slangehoved, storkenæb sp., Almindelig gederams, katost sp., Almindelig blåhat, Almindelig røllike, Stor og Almindelig knopurt, Hjortetrøst, Læge-oksetunge, baldrian sp, Almindelig mjødurt, mælkebøtte, Rødkløver, Tørst, Vrietorn, storkenæb sp.,  Lind sp. kællingetand sp., kulsukker sp., Almindelig brunelle, Kattehale, Natlys

Haveplanter: Forskelligbladet tidsel, Anis-isop, Isop, lavendel, Læge-alant, Merian, Salvie, Timian, Sommerfuglebusk,  Aftenstjerne,  kaprifolie sp., narcistobak, Honningurt, Hjulkrone, Tidselkugle, Katteurt sp., Floks, Morgenfrue, haveknopurter,  Sporebaldrian, Peberrod, Kæmpe-verbena, dild,  kartebolle sp.

Efterår

Vilde planter:  høstborst, djævelsbid,  kongepen, sankthansurt, tusindstråle, sankthansurt,  Slangehoved, storkenæb

Haveplanter: Kinapurløg, asters, lyng, kæmpe-jernurt

Her kan du indberette arealer med indsats for øget biodiversitet i Odder Kommune:

Her kan alle der ejer eller passer et grønt areal, indberette indsatser for øget biodiversitet: Link til kortet