Det kan vi gøre

Kirkegårde

• Bevar planterne på kirkegårdsdiget; de kan være af middelalderlig oprindelse og være såkaldte levende fortidsminder

• Slå de store græsflader en gang årligt eller sjældnere hvis arealet ikke bruges til ophold. Fjern afklippet

• Fjern græstørven, udlæg sand og så engblomster. Fjern afklippet årligt

• Plant træer, af forskellige arter, som enkeltstående og i grupper

• Plant bær- og frugtgivende buske til såvel dyr som besøgende

• Udlæg kvas, stengrupper og stubbe som synlige elementer

• Tilplant mure, hegn, plankeværk med klatre- eller slyngplanter

• Etabler grusarealer på sydvendte skråninger

• opfordring til at de enkelte menighedsråd tager emnet op og gerne kommer med bud på kirkegårde med mere natur, fx.  gravpladser i områder med skovbund og træer.

På Odder ny Kirkegård er der græsflader, hvor der slås stier og plads til insekthotel. Foto: Merete Johannsen

Baneterræn

• Plejen på baneterrænet skal sigte mod at opretholde det åbne, næringsfattige miljø

• Beskyt, bevar og frem baneterrænets lave vegetation