Kommunale skovrejsningsprojekter

Børnenes skov i Hundeskoven

Naturvejlederen på Odder Museum har i samarbejde med byens skoler arbejdet med temaet ”Byens Natur”, hvor biodiversitet har været omdrejningspunktet. Arbejdet mundede ud i et ønske om at gøre en indsats for naturen på et kommunalt areal. I efteråret 2019 tilplantede elever fra Vestskolen afdeling Skovbakken, Vestskolen afdeling Vestermarken samt Parkvejens skole hver sin skovparcel på ca. 1500 m2 i Hundeskoven. Der blev plantet Stilk-eg, Seljerøn, Tørst, hvidtjørn, Vortebirk, Vildæble, sargentsæble, Skovfyr, Bærmispel, Skovhassel og Røn; træer og buske, som sætter blomster og danner bær og frugter, og dermed danner fødegrundlag for insekter og fugle. Projektet blev finansieret af Odder Kommunens pulje til Bæredygtig Kommune. Naturindsatsen i Hundeskoven kan videreudvikles med ændret beskæring af risikotræer, bevarelse af dødt ved, opsætning af fuglehuse m.m.


Folkeskov i Saksild
Den 14. september 2019 blændede TV2 og Danmarks Naturfredningsforening op for indsamlingsshowet ’Danmark planter træer’, med det formål at samle penge ind til plantning af én million træer i folkeskove i Danmark, til gavn for klimaet. Idéen var at hver enkelt borger kunne gøre en forskel for klimaet ved at donere penge til rejsning af folkeskov. Growing Trees Network Foundation står for at plante træer og etablere de nye Folkeskove. I den forbindelse bød Odder Kommune ind med et areal på 3,2 ha i Saksild, til rejsning af folkeskov.

Skovrejsningsprojektet i Saksild fik tildelt midler fra indsamlingsshowet til at rejse over 12.000 træer og buske i det, der bliver til Saksild folkeskov. Denne folkeskov, som blev plantet i efteråret 2020 på et kommunalt ejet areal nord for Blommevænget, bliver en naturskov, som både vil gavne klimaet og øge biodiversiteten i området. De 3,2 ha er tilplantet med knap 40 forskellige træ- og buskarter samt blomsterfrøblandinger fordelt på 7 naturtyper; Krat, skyggeskov, lysskov, vådområde, tøreng, hasselkrat og områder til naturlig succession, hvor naturen kan udvikle sig uden menneskelig indblanding.

På plantedagene deltog private, Saksild Lokalråd og foreninger.

Skovrejsning i Boulstrup til beskyttelse af grundvand
I 2013 indgik Odder Vandværk, Naturstyrelsen og Odder Kommune en samarbejdsaftale om rejsning af skov omkring Odder Vandværks boringer i Boulstrup. Projektområdet omfatter 140 ha, hvoraf skovarealet skal udgøre 110 ha.

Formålet er at etablere et statsligt skov- og naturområde, som skal beskytte vigtige grundvandsinteresser, samtidig med at der skabes et offentligt skov- og naturområde af høj rekreativ og naturmæssig værdi.

Økonomisk er det aftalt, at staten betaler 50 %, Odder Vandværk 40 % og Odder Kommune 10 % af udgifterne til rejsning af skoven. Der er endnu ikke opkøbt jord inden for projektområdet.

Saksild Folkeskov

Læs mere om Saksild Folkeskov