Forvaltningen

Vandområdeplaner

Formålet med vandområdeplanerne er at forbedre og sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne indeholder målsætninger og vurderinger af tilstand på vandområder i kommunen samt krav om indsatser på områder inden for både spildevand, grundvand og vandløb og kystvande. Der er i vandområdeplanerne krav om, at indsatserne skal gennemføres inden for en given tidsramme og økonomi.

Inden for området med kystvande er der i vandområdeplanerne en målsætning om, at kystvande skal opnå god økologisk tilstand. Man kan se målsætningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Norsminde Fjord har en samlet økologisk tilstand, der er ringe. Horsens Fjord inkl. havet nord for Alrø har en samlet økologisk tilstand, der er dårlig. De øvrige indre farvande der imellem og rundt om Tunø, har en samlet økologisk tilstand, der er ringe. 

På trods af, at der mangler målopfyldelse i Norsminde Fjord og Horsens Fjord, er der ikke krav om indsatser til forbedring af miljøet i Fjordene. I vandområdeplanerne er der fristforlængelse grundet uforholdsmæssigt store omkostninger.

For både Norsminde Fjord og Horsens Fjord, indre vurderes det, at alle de nødvendige forbedringer i vandområdets tilstand ikke med rimelighed kan opnås inden 22. december 2021 som følge af, at der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med en færdiggørelse af forbedringerne inden for fristen. Det vurderes, at nyttevirkningen ved at gennemføre alle nødvendige indsatser for vandmiljøet  i planperioden ikke er proportional med omkostningerne herved, sammenholdt med den samlede nyttevirkning og omkostninger ved at udskyde visse indsatser til en senere planperiode.

Forlængelse af fristen for målopfyldelse til efter 22. december 2021 vurderes ikke at ville medføre yderligere forringelse af vandområdets tilstand. Forlængelsen vurderes herudover ikke vedvarende at hindre opfyldelse af målene for andre forekomster af vand inden for vandområdedistriktet. Der sker ikke ved fristforlængelsen fravigelse fra mål eller forpligtelser, der følger af anden EU-lovgivning end vandrammedirektivet.

Projekter i Odder Kommune

Restaurering af Horsens Fjord

Odder Kommune er med i et samarbejde om at øge biodiversiteten i Horsens Fjord. Fjordens tilstand er, udtrykt med vandplanernes klassifikation, dårlig inderst og ringe yderst. Det har kommunerne ved fjorden og en lang række foreninger tænkt sig at forbedre, i første omgang med 2 mindre restaureringsprojekter, senere med mere ambitiøse tiltag som udlægning af egentlige rev. Projekterne omfatter udlægning af diffuse sten samt udplantning af ålegræs. Udplantning af ålegræs foregår ved, at der skaffes friske skud fra et naturligt ålegræsbed, skuddene monteres på et søm med jerntråd, og dykkere udplanter dem på 1,5-2,5 meters vanddybde på forud udmålte og afmærkede steder. Der søges om tilladelse hos Kystdirektoratet udplantning af ålegræs på 7 lokaliteter fordelt over hele fjorden, undtagen den inderste del, der ikke er egnet. Der er også søgt om tilladelse til udlægning af mindre sten i såkaldte diffuse rev på 3 steder i fjorden, hvor der i dag blot er sand. Stenene vil blive besat med muslinger og tang, så der bliver grundlag for en mere rig fauna end på sandbunden.
Med i partnerskabet står foruden de 3 kommuner Odder, Horsens og Hedensted, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, sportsfiskerforeningerne, undervandfiskerne, dykkerforeningerne, amatørfiskerne, Horsens Ren Fjord og Dansk Ornitologisk Forening. En lang række foreninger og virksomheder har derudover udtrykt støtte til partnerskabet, bl.a. Horsens Havn, Wittrup Seafood, Horsens Fiskerihavns Forening og motorbådsklubberne. Syddansk Universitets Biologisk Institut rådgiver projektet på baggrund af et vellykket pilotforsøg med udplantning af ålegræs ved Bisholt.

Grejbank og Alt Godt fra Havet

DN, Odder har flere år opstillet en pavillon ved Dyngby Strand om sommeren. Pavillonen er udstyret og indrettet med indsamlingsgrej, informationstavler og akvarier. Entusiastiske naturformidlere fortæller om biodiversiteten i havet og strandens økosystemer, hvor børn er med til at bestemme de dyr og planter, som de indsamler og fanger. Forældre og bedsteforældre kan blive klogere på, hvordan de tilbereder mad med krabber, muslinger, tang og hyben. I løbet af sommeren bliver der afholdt specielle arrangementer med servering af mad fra havet og stranden. 

Grønt Guld

Friluftsrådet Kreds Aarhus Bugt i samarbejde med forskellige foreninger har på Naturens Dag i september afholdt projekt Grønt Guld ved Kysing Strand. Entusiastiske naturformidlere viste dyr og planter fra havet og stranden, og fortalte om Aarhusbugten, fjordene og de indre farvande, fiskeri, muslingeindustrien, havdambrug og strandene. Familierne blev klogere på de naturmæssige, rekreative og økonomiske interesser, der er ved de danske kyster samt fik gode idéer til udeliv og friluftaktiviteter. Smagsprøver på krabber, muslinger og makrel blev serveret af Himmel og Hav.

Marine Naturoplevelser i Hou - Havets Hus

Frivillige initiativtagere har i samarbejde med Hou Fællesforum ønske om et permanent marinbiologisk center på Havnen i Hou - Havets Hus. En mobil feltstation på havnen i Hou, er i de tidligere år blevet mødt med stor interesse fra besøgende. Der er grundlag for et permanent marinbiologisk center på havnen i Hou, med forskelligt grej, akvarier og informationsmateriale. Frivillige naturformidlere fortæller om den marine natur og de besøgende kan selv gå på fangst efter dyr og planter i havet, og efterfølgende udforske fangsten gennem stereolup.