Forvaltning af fredede områdere

Fredede områder

Tilladelse i fredede områder
Ønsker man at udføre et projekt inden for et fredet område, kan det kræve dispensation fra fredningsbestemmelserne. Det er Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, der meddeler dispensatioin til et givent projekt. Ansøgningen skal sendes til kommunen, der videresender denne til Fredningsnævnet sammen med kommunens udtalelse i forhold til fredningen og eventuelle andre lovområder.

Tilsyn med fredninger
Odder Kommune fører tilsyn med, om de fredede områders tilstand er i overensstemmelse med fredningen. Hvis der sker ændringer, som er i strid med fredningsbestemmelserne, har kommunen som tilsynsmyndighed pligt til at sørge for, at det ulovlige forhold bliver lovliggjort. Kommunen kan desuden foretage pleje inden for de fredede områder og søger gennem aktiv formidling at fremme kendskabet til de fredede områders historie og naturindhold.

Plejeplaner for fredede områder
Plejeplaner for de fredede områder kan bidrage til at sikre naturværdierne. Århus Amt har udarbejdet plejeplan for Sondrup-Åkær-fredningen.

Græssende dyr på eng inden for Sondrup-Åkær fredningen. Foto: Merete Johannsen