Det kan vi gøre

Ændret drift

• Udlæg hele eller dele af skove (evt. 20 %) til urørt skov eller skov med biodiversitet som eneste mål, fx mod erstatning for driftstab jf. tilgængelige støttemuligheder eller ved salg af driftsrettigheder

• Udlæg en betydelig del af de offentligt ejede skove til urørt skov eller skov med biodiversitetsformål

• Implementering af ny forvaltningspraksis, med udpegning af kommunalt ejede skove, hvor driften skal ske ud fra naturmæssige hensyn med særlig fokus på at sikre kontinuitet i tilstedeværelsen af veterantræer og skovstruturer som understøtter en høj biodiversitet

• Undlad at fælde gamle træer og veterantræer i skovene

Her har et gammelt dødt bøgetræ fået lov til at stå i skovbrynet. Foto: Merete Johannsen

• Bevar risikotræer omkring skovveje, opholdsarealer og befærdede skovstier, men beskær for ikke at gå på kompromis med sikkerheden for skovgæsterne

• Efterlad flere træer der vælter eller dør helt naturligt på grund af storm, insekter eller svampe, så de får lov at ligge og rådne i skovbunden. Disse træer er allerede fra dag ét værdifulde levesteder. Rodkagen er også vigtig, da den øger variationen af levesteder

Rodkagen og det våde hul som den efterlader, skaber variation i skoven. Foto: Merete Johannsen

• Brug hugst  til at give plads til biologisk værdifulde gamle træer og veterantræer, fx gamle ege, der vokser omgivet af bøg eller rødgran

• Bevar og giv plads til lysstillede gamle træer (fritstående og langs skovkanten)

• Fjern kun en del af de træer der fældes, fx den mest værdifulde kævle, og saml trætoppe, grene og knudrede stammedele i bunker, hvor smådyr og fugle kan skjule sig, bygge rede og overvintre

 

Et fældet træ er efterladt og bliver til liggende dødt ved, der giver liv til svampe, mosser og insekter. Foto: Merete Johannsen

• Undlad at fælde store sammenhængende arealer på samme tid

• Bevar partier med gammel løvskov, egekrat og aske-ellesumpe

• Bevar de indre og ydre skovbryn

• Lad der ske naturlig selvforyngelse

• Etabler skovgræsning i dele af skoven, hvor der er sammenhæng med lysåbne græs- og naturarealer

• Skab variation i arter og alder af træer og buske

• Undgå sprøjtning, gødskning og jordbearbejdning

Tilføj  nye levesteder

Gren- og kvasbunker øger udbuddet af levesteder i skoven. Foto: Merete Johannsen

• Lav gren- og kvasbunker og placer dem så de udsættes for varierende lys og udtørring, og dermed rådner i varierende tempo

• Lav sten- og jorddiger, som er vigtige levesteder for insekter, firben, padder og små pattedyr,

• Lav højstubbe - træer fældet i 3-4 meters højde - og skab gode muligheder for spætter,  der vil bane vejen for en lang række andre arter

• Opsæt redekasser til småfugle, falke og ugler

• Genskab naturlig hydrologi ved at sløjfe dræn og tilkaste grøfter, så der opstår nye skovmoser

• Genskab skovlysninger fx i forbindelse med afdrift af arealer med nåletræ

• Lav bunker af sten og trærødder i skovbrynet, hvor de vil være til stor glæde for snoge, firben, tudser og små pattedyr og nedbrydere

Kortlægning

• kortlægning af sjældne arter i skovene

• kortlægning af værdifuld ”Gammelskov”

En fugl har bygget rede i resten af et hult træ. Foto: Merete Johannsen

Tilskud til privat urørt skov

Private skovejere kan søge om tilskud til urørt skov - læs mere her: https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/privat-uroert-skov/.

Tilskud til skov med biodiversitetsformål

Landbrugsstyrelsen administreret en tilskudsordning der giver tilskud til biodiversitetsfremmende tiltag i skove, læs mere her: https://lbst.dk/tilskudsguide/tilskud-til-skov-med-biodiversitetsformaal/

Her kan du indberette arealer med urørt skov i Odder Kommune:

Hvis du ejer skov der ligger urørt, kan du registrere arealet på dette kort: Link til kortet