Grøftekanter og rastepladser

Grøftekanterne ligger langs vejene som iøjnefaldende grønne bræmmer og udgør ca. 70 ha. i Odder Kommune. Både den tørre og fugtige del af grøftekanten er en vigtig biotop for plante- og dyrelivet, og fungerer som spredningskorridorer for disse.

Blomstrende grøftekanter er vigtige for bestøvere, padder, fugle og smådyr, og giver trafikanterne muligheder for smukke naturoplevelser.

Grøftekant langs Rude Havvej sommeren 2019 efter afskrælning af overjord efteråret 2018. Foto: Tanja Marie Asp

I brede, sydvendte samt mindre næringsrige grøftekanter kan der være en varieret sammensætning af blomsterplanter. Nogle steder er der indslag af strandengsplanter som f.eks. engelskgræs pga. vejsaltning.

Grøftekanterne har i kraft af deres længde og det store sammenhængende netværk, som de udgør, et stort potentiale for at bidrage til en øget biodiversitet.