Udfordringer

Siden 1950'erne er den invasive art rynket rose (Rosa rugosa) blevet udplantet langs kysten og i sommerhusområderne. Arten udkonkurrerer de hjemmehørende arter, som er lys- og varmekrævende, og forarmer det vilde dyre- og planteliv.

I sommerhusområder hvor der forstsat udstykkes, reduceres og fragmenteres de grønne arealer, hvilket fortrænger de vilde dyr og planter. Dette forstærkes af, at sommerhusgrunde i stigende omfang udlægges til parcelhuslignende haver, hvor et højt pleje-niveau og evt.  brug af gødning udrydder den naturlige vegetation og de organismer, der er tilknyttet dertil.

Når gamle træer og dødt ved fjernes, forsvinder vigtige levesteder for insekter, fugle, flagermus, mosser og laver. Fjernelse af blade og grene har også en negativ indflydelse på insekter, fugle, pindsvin, lækatte og krybdyr. 

Mange sommerhusgrunde er underlagt fælles retningslinjer for valg af hækplanter, disses højde samt højde og udbredelse af træer.

Fællesarealerne er tit defineret ved at være relativt små og have et praktisk formål. Det kan f.eks. være hjørneplæner eller vejkanter som af sikkerhedsmæssige årsager skal holdes kortklippet.