Forvaltningen

Dyreholdere til græsning af naturarealer
Odder Kommune er ansvarlig for afgræsning af kommunalt ejede beskyttede naturarealer og igangsætter og støtter op om græsningsprojekter på arealer inden for Natura 2000-områder og fredede områder. 

Hvis du har dyr og er interesseret i en aftale om at afgræsse et naturareal, kan du henvende dig til Odder Kommune, Team Miljø; miljoe@odder.dk

Helårsgræsning med islændere på kommunalt ejet naturareal. Foto: Anne Erland Eskildsen

Odder Kommunes forpagtningsarealer
Når der oprettes nye forpagtningsaftaler på kommunalt ejede landbrugsarealer, vil der være et krav om sprøjtefri dyrkning. 

Når en forpagtningsaftale i fremtiden udløber på kommunalt ejet landbrugsjord, skal der tages stilling til den fremtidige driftsform af arealet. Det giver mulighed for at biodiversitet i højere grad kan tænkes ind i den fremtidige drift.

Indsatsen skal være med til at støtte op om målsætningen om at etablere nye naturområder, lave naturgenopretning og skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne.

Ved vurderingen af hvornår et forpagtningsareal med fordel kan ændre driftsform, så det udvikles til natur, lægges der vægt på følgende:

  • Sammenhæng til eksisterende naturområder
  • Driftshistorie
  • Kulturhistorie
  • Mulighederne for naturpleje og naturgenopretning
  • Grønt Danmarkskort
  • Kommuneplanlægning

Fokus på natur ved landbrugstilsyn
Når Kommune vil i forbindelse med landbrugstilsyn i 2020 gennemføre en kampagne med fokus på naturarealer og hvad man som lodsejer kan gøre for at forbedre eller fastholde naturværdien på sine naturarealer.

Naturtjek og fokusplan 
Odder Kommune har i 2020 fået udarbejdet naturtjek og fokusplan på udvalgte ejendomme.