Forvaltning af beskyttede naturområder

Kommunen er myndighed ift. naturbeskyttelseslovens § 3, og skal derfor føre tilsyn med, og sikre at loven bliver overholdt.

Bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 sætter grænser for, hvilke indgreb der kan tillades i naturen, og har betydning for kommunens forvaltning og administration af naturområderne.

Som ejer af beskyttet natur har man ansvar for, at der ikke er foretaget indgreb, der er i strid med loven. En negativ tilstandsændring kan f.eks. være jordbehandling, tilplantning, større rydninger, dræning, byggeri m.m.

Naturkvalitetsplan

I Odder Kommune er den naturkvalitetsplan, som blev vedtaget af Århus Amt i 2005, gældende. Naturkvalitetsplanen udstikker retningslinjer for naturbeskyttelse og indeholder både principper for, hvorledes naturbeskyttelse skal forvaltes og konkrete beskrivelser af de enkelte naturtyper. Beskrivelserne illustrerer, hvilke hensyn der lægges vægt på i naturadministrationen.

Ifølge naturkvalitetsplanen skal naturindholdet søges øget gennem naturpleje og naturgenopretning. Byrådets kanalisering af relevante støttemidler sker i overensstemmelse med de målsætninger fra A til C, som de enkelte arealer har.

Dispensation

Hvis man ønsker at foretage noget, der kan ændre tilstanden på et beskyttet naturareal, skal man søge dispensation hos kommunen.

Tilsyn

Odder Kommune har en forpligtelse til at ajourføre registreringen af de beskyttede naturområder jf. aftale mellem Staten og Kommunernes Landsforening (KL). Områderne skal være gennemgået inden for et 10 års interval. Gennemgangen kan ske ved fysiske tilsyn eller ved luftfotogennemgang. Ved fysiske tilsyn foretages der en bestemmelse og afgrænsning af naturtypen, og ud fra arealets strukturer og plantesammensætning, beregnes arealets naturværdi. Resultaterne af kommunens tilsyn kan ses på arealinfo.dk

Pleje af § 3-beskyttede naturarealer

Kommunalt ejede naturarealer

På de kommunalt ejede beskyttede naturarealer har Odder Kommune en plejepligt, som bl.a. skal sikre arealerne mod tilgroning. Odder Kommune plejer naturarealerne med græsning eller høslet for at bevare og fremme naturindholdet på disse naturarealer. Fælles for plejemetoderne er, at de er med til at fjerne næringsstoffer og sikre naturtyperne som lysåbne og værdifulde levesteder. Hvis tørre naturtyper som overdrev og heder har været uden naturpleje i mange år, kan det være nødvendigt at foretage en rydning af opvækst af træer og buske som førstegangsindgreb. Så vidt muligt overlades det dog til dyrene, at klare denne opgave.  På mere våde naturtyper, hvor dyrene har svært ved at færdes, kan det være nødvendigt løbende at foretage manuelle rydninger.

Vintergræsning i den gamle grusgrav v. Sondrup; her er det får, som bidrager til at rydde brombærkrat. Foto: Merete Johannsen

Kommunens mål er at indføre helårsgræsning på de naturarealer, hvor det er muligt, da denne plejeform kan være til stor gavn for biodiversiteten, når dyretrykket er lavt og tilpasses den tilgængelige fødemængde. Ved helårsgræsning ædes vegetationen i bund om vinteren og om sommeren bliver den frodig og blomstrende. Helårsgræsning sikrer også, at der er mad året rundt til de mange organismer, som lever af den møg, som dyrene afsætter. Både svampe og mosser og mere end 200 forskellige insekter lever på møg, og fungerer som mad for rovinsekter, fugle og pattedyr. 

Pulje til bæredygtig Kommune har gjort det muligt at indføre helårsgræsning på to af kommunens beskyttede naturarealer.

Privatejede naturarealer

Beskyttelsen af naturområderne, omfatter ikke en plejepligt for private lodsejere. Indsatser for at sikre og forbedre private naturarealer er frivillige, men som lodsejer kan man yde et væsentligt bidrag til biodiversiteten ved at igangsætte plejetiltag som græsning og høslæt, og samtidig øge arealernes og ejendommens herlighedsværdi. Derfor vil Odder Kommune opfordre alle , der ejer naturarealer, til at medvirke i indsatsten for at forbedre eller fastholde naturværdien på de beskyttede naturarealer. 

Der findes forskellige muligheder for at søge tilskud til naturpleje, som man kan læse mere om på Miljøstyrelsens og Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Hvis man er interesseret i at få afgræsset naturarealer beliggende indenfor Natura 2000-områder eller naturområder med høj naturværdi (Høj HNV-score), kan Odder Kommune hjælpe med at indgå en græsningsaftale mellem ejer og en ekstern dyreholder.

Odder Kommune har mulighed for at igangsætte pleje af privatejede fredede arealer efter en udarbejdet plejeplan.

Oprettelse af græsningslaug og høsletlaug er initiativer, som Odder Kommune byder velkommen.

Idékatalog

Odder Kommune har udarbejdet et idékatalog med Natur- og Miljøprojekter. Projekterne i kataloget er samlet på baggrund af ideer fra forvaltning, politikere og medlemmer af kommunens Grønne Råd. Kataloget er dynamisk og Kommunens Grønne Råd vil løbende blive bedt om at tage stilling til katalogets indhold, og projekterne og deres prioritering forelægges på den baggrund for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

 

Naturkvalitetsplan

Her kan du se naturkvalitetsplan for Århus Amt.

Denne plan er fortsat gældende for Odder Kommune

Rådgivning om naturpleje

Hvis man er interesseret i at pleje et naturområde for at forbedre naturværdien og dermed øge biodiversiteten vil Odder Kommune gerne rådgive herom. Kontakt os på e-mail: miljoe@odder.dk

Naturplejeportalen

På Miljøstyrelsens naturplejeportal kan man finde beskrivelser af de driftsafhængige naturtyper og de plejemetoder, der er bedst til at genoprette og pleje dem

Idékatalog med Natur- og Miljøprojekter

Forslag til konkrete naturforbedrende projekter i Odder Kommune er beskrevet i Idékatalog med Natur- og Miljøprojekter