Det kan vi gøre

Landmanden er tæt på naturen hver dag, og har derfor en enestående mulighed for at gøre en vigtig forskel i beskyttelse af naturen. Men det kan være svært at få overblik over, hvilke indsatser, der gavner naturen mest, og hvordan der kan skabes samspil mellem natur og landbrugsproduktion. Seges giver alle lodsejere en vidensbaseret og professionel rådgivning, med henblik på, at opnå en rig og mangfoldig natur som integreret del af en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugsproduktion.​ Landboforeningen Odder-Skanderborg tilbyder sig til dialog mellem lodsejere og kommunen, for at finde den bedste løsning til den fremtidige udvikling af naturen på private arealer. 

Virkemidler

I faktaboksen til højre er der henvisning til forskellige virkemidler inden for naturpleje og biodiversitet, som Seges har udarbejdet. 

• Naturpleje af beskyttede naturarealer prioriteret efter ”brandmandens lov”. (læs mere i indsatsområdet "beskyttet natur")

• Naturpleje med anvendelse af de gamle driftsformer med høslæt og græsning, fordi naturtypernes planter og dyr er afhængige af den tilbagevendende forstyrrelse, som slæt eller græsning giver

• Bevar småbiotoper som markskel, levende hegn, diger og gravhøje og krat i det åbne land samt brakmarker, markveje, grøftekanter og 2-10 meter udyrkede bræmmer langs vandløb

• Slå grøftekanter, markskel og brak- eller græsarealer efter blomstring

• Værn om de eksisterende levende hegn og plant flere og sammenhængende hegn

• Plant hjemmehørende hvidblomstrende buske og træer i læhegn og remiser

• Bevar gamle træer og høje træstubbe i læhegn, markskel og andre steder på din ejendom

• Lad nogle gamle hegnspæle stå så de kan udvikle sig som levested for svampe, mosser, laver og insekter

Hegnspæle bliver med tiden til levested for forskellige svampe og kan dermed bidrage til biodiversiteten. Foto: Merete Johannsen

• Etabler lærkepletter og vibelavninger

• Opsæt fuglekasser i agerlandet til hulrugende fugle

• Etabler insektvolde, billebanker og barjordstriber

• Skab bedre forhold for vilde bier i landskabet. Læs mere i folderen "Pas godt på bierne" på Landbrug og Fødevarers hjemmeside samt i informationsmateriale på Seges hjemmeside.

• Skab gode forhold for insekter, padder og krybdyr ved etablering af stenbunker, insekthoteller og vandhuller

En stenbunke i et uforstyrret og gerne solbeskinnet hjørne af marken er et godt levested for padder, firben og insekter som lever i hulrummene mellem stenene. Med tiden vil der vokse mos og lav på stenene. Derfor er det vigtigt ikke at fjerne disse stenbunker. Foto: Merete Johannsen

• Skab ny natur ved permanent udtagning af landbrugsarealer med ringe dyrkningsværdi. 

• Genskab vådområder

• Undgå spild og afdrift til naturområder og småbiotoper, når der gødskes og sprøjtes – fx ved at holde afstand og udlægge bufferzoner omkring dem

• Ingen eller mindre brug af sprøjtemidler

• Omlægge til økologisk drift

• Pløjefri dyrkning for at begrænse den mekaniske jordbearbejdning på marker i omdrift, som f.eks. efter metoden Conservation Agriculture (CA)

 • Differentieret høst, hvor man ikke høster hele marken på samme tidspunkt 

• Vildtvenlig høst, for at passe på vilde dyr som harer, råvildt og agerhøns ved høst, læs mere i folderen "Gode Råd om vildtvenlig høst" på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Her kan du indberette indsatser for øget biodiversitet i agerlandet i Odder Kommune:

Her kan alle indsatser, der har til formål at bidrage til en øget indsats i agerlandet indberettes: Link til kortet