Det kan vi gøre

Det åbne land

I det åbne land er de primære klimaudfordringer øget vandføring i vandløbene og højtstående grundvand eller tørke. Der er gode muligheder i at tænke i helheder, når der skal laves klimatilpasning. F.eks. at kombinere klimaudfordringer med tilhørende oversvømmelser, med tiltag i det åbne land som f.eks. genslyngning af åer, etablering af vådområder og områder til opmagasinering af vand mv.

Landboforeningen Odder-Skanderborg vil gerne være med til at se på helhedsorienterede løsninger, der både rummer biodiversitet, miljø og klima i dialog med lodsejere og kommunen, og hjælpe med at finde forskellige løsningsforslag, for at sikre en tilbageholdelse af vand i perioder med kraftigt nedbør.

Virkemidler
• Genslynge vandløb og udlægge lavtliggende områder i det åbne land til oversvømmelse, så der bliver mange små oversvømmelser undervejs på vandløbsstrækingen, der fungerer som en bremse på afledning af store mængder vand og modvirker ekstreme oversvømmelser længere nede i vandløbs-systemet

• Genskabe mere naturlig hydrologi i ådalene ved at omdanne landbrugsjorder til våd- og lavbundsområder, hvor vand kan tilbageholdes

• Genskabe engarealer til sommerafgræsning på de lavtliggende marker langs vandløb. På den måde fremmes biodiversiteten, og samtidig undgår man, at oversvømmelser af de vandløbsnære arealer medfører tab af landbrugsafgrøder. Når vandstanden i vandløb stiger op på engarealerne, fungerer engarealerne som bufferzone mod de dyrkede marker

• Aflede vand til regnvandsbassiner frem for direkte i kloak. Regnvandsbassiner kan udformes som permanente vandhuller eller som lavninger, der er tørre det meste af året. Lad så vidt muligt vilde planter vokse i bassinerne

• Udlægge arealer op til kystnaturtyperne, som kan udvikles til ny natur, så arealet heraf bevares, selv om vandstanden stiger permanent

• udlægge urørt skov med spontan træ- og kratvækst, som er levested for mange forskellige arter, og har stort potentiale til at optage CO2 og lagre det som kulstof 

• Genoprette tørvedannende moser og lavbundsarealer. Det genskaber tabte naturtyper, som har en god evne til at opsamle og lagre CO2 i økosystemer


Byen

Klimaudfordringerne i byerne er primært oversvømmelse af huse og veje. Der er mange muligheder, for at naturen kan spille en rolle i indsatsen med at tilpasse byerne til klimaforandringerne, så biodiversiteten samtidig fremmes i byen og der skabes muligheder for ophold, færdsel og oplevelser ved bynær natur.

LAR står for håndtering af regnvand tæt på kilden – Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Der er flere eksempler på LAR-anlæg i forbindelse med klimatilpasning i byen, hvor man kan opnå øget biodiversitet. Udlæggelse af flere grønne områder i byerne, vil også forbedre mikroklimaet og luftkvaliteten, når det er meget varmt. Hvis du vil vide mere om LAR kan du læse mere på hjemmesiden LAR I DANMARK http://www.laridanmark.dk/lar-anlaeg-i-danmark/26509.

Virkemidler

• Anlægge vejbede med nedsivning af regnvand i små bede langs veje, som aflaster kloak-systemet og giver mulighed for små grønne områder med blomstrende urter

• Etablere grønne tage, der aflaster kloak-systemet fordi de optager, fordamper og forsinker regnvandet. Tage konstrueres, så de kan bære et overliggende vækstlag med forskellige løsninger af blomstrende urter, græsser og mosser

• Etablere grønne vægge, der fungerer efter samme princip som grønne tage. Om sommeren har de en kølende effekt i byerne, hvor temperaturen forventes at stige i fremtiden. På grønne vægge ophænges beplantning, hvor tagvandet ledes hen

• Sikre lavere befæstningsgrad, f.eks. ved grønne P-pladser og brug af græsarmeringssten og filterjord frem for asfalt

• Beskytte kystlinjer og havnebyer mod storm og oversvømmelse ved anlæg af stenrev og ålegræsbede i havet. Det skaber laguner og levesteder for dyr og planter tættere på kysten, samtidig med at ålegræs optager CO2

• Opsætte vindmøller i havet, der er designet,  så de også får stor værdi som levesteder til fisk og planter