Forvaltning af Bilag IV-arter

Generel beskyttelse af Bilag IV-arter

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 29 a og jagt- og vildtforvaltningslovens § 7a gælder et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. Fravigelse af denne beskyttelse kræver dispensation fra disse regler. Her er Miljøstyrelsen myndighed.

Beskyttelseshensyn i myndighedsafgørelser

Ved en lang række myndighedsafgørelser skal kommunen, i henhold til habitatbekendtgørelsen, sikre sig, at der ikke sker en negativ påvirkning af Bilag IV-arterne. Der må ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse eller vedtages planer, hvis det ansøgte kan:
1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets Bilag IV, litra a), eller
2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets Bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Beskyttelsen omfatter bestandes ”yngle- og rasteområder” dvs. ikke områder, som alene benyttes til fødesøgning og der anlægges en bred, økologisk betragtning af yngle- og rasteområder til grund (den såkaldte økologiske funktionalitet). Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde. Det er ikke tilladt at fortsætte en igangværende beskadigelse af yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter, selv om den tidligere er godkendt, og har stået på i mange år.

Kommunale indsatser for Bilag IV-arter

Indsats for Bilag IV-padder på Tunø
På Tunø findes stor vandsalamander samt grønbroget tudse, som er ret sjælden i Danmark og her har det nordvestligste udbredelsespunkt.

Bestanden af grønbroget tudse har været kendt i mange år af Århus Amt, som i 2006 gennemførte et større naturprojekt på Tunø, hvor eksisterende vandhuller blev renset op, og nye vandhuller blev etableret. Odder Kommune har eftersøgt grønbroget tudse på Tunø i tre omgange siden 2007 og frem til 2013 og har fundet haletudser fra den grønbrogede tudse i alle tre omgange. Odder Kommunes egne feltregistreringer har påvist ynglende bestand af grønbroget tudse 3 steder på Tunø.

Odder Kommune har i 2015 udarbejdet projektbeskrivelse for forbedring af leve- og ynglemuligheder for disse to bilag IV arter på Tunø. Projektet omfatter etablering og oprensning af vandhuller. I 2017 blev der oprenset to vandhuller, men projektets øvrige indsatser er endnu ikke gennemført.

Tunø gadekær som er ynglested for grønbroget tudse blev oprenset i 2017 for at genskabe de lysåbne forhold

Den fremtidige indsats for at forbedre forholdene for disse padder omfatter ny kortlægning af udbredelse af arterne og revidering af ovennævnte projektbeskrivelse herunder kortlægning af behov for oprensning og etablering af vandhuller samt igangsætning af græsningsinitiativer.

Midler fra Pulje til bæredygtig Kommune har gjort det muligt at igangsætte kortlægning af Bilag IV-arter på Tunø i 2020.