Det kan vi gøre

• Sikre indsats i områder med størst biodiversitet efter ”brandmandens lov” - se faktaboks til højre

• Udarbejde plejeplaner, der sikrer en målrettet, fokuseret indsats for udvalgte arter, herunder Bilag IV-arter, og naturtyper, hvor det er nødvendigt - og på tilstrækkeligt store arealer

• Kortlægge og igangsætte indsatser for genopretning og sikring af eksisterende rigkær

• Kortlægge og igangsætte indsatser for genopretning og sikring af kommunens sidste lyngheder

• Sikre naturværdierne i fredede områder ved realisering af plejeplaner

• Skabe flere større sammenhængende naturområder og igangsætte ekstensiv afgræsning 

• Tilpasse græsningstrykket med henblik på at optimere naturområders biodiversitet

• Forlænge græsningssæsonen og så vidt muligt indføre helårsgræsning, for at sikre gode forhold for gødningsfaunaen året rundtVintergræsning med heste på det kommunalt ejede areal ved Blæsbjerg nordvest for Odder har blotlagt tuer af gul engmyre. Foto: Anne Eskildsen

• Oprette græsningslaug, der kan føre tilsyn med dyr og producere deres eget naturplejekød

• Oprette høslætlaug, der kan slå med le på små, vanskeligt tilgængelige, værdifulde naturarealer

• På høslæt-arealer kan man lade uslåede partier stå, for at skabe variation og mulighed for at insekter kan gennemføre deres livscyklus.

• Genoprette naturlige processer som kystdynamik, naturlig hydrologi og afbrænding

• Udlægge udyrkede bræmmer omkring sårbar natur

• Udlægge store sten på overdrev/hede

• Sikre at sårbare arter er uforstyrrede i yngleperioden.

• Bekæmpe invasive arter, hvor de udgør en trussel mod arter og naturværdier

• Udarbejde ny naturkvalitetsplan

Skotske højlandskvæg græsser på enge v. Sondrup. Foto: Merete Johannsen

Brandmandens lov

Bevar det endnu uskadte (natur i god tilstand og med lang kontinuitet)

Beskyt den velbevarede natur mod skadelige påvirkninger 

Genopret og udvid forringede naturområder

Reetabler nye naturområder i sammenhæng med eksisterende

Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er stiftet i 2015 af den danske stat, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond. Fonden arbejder for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet ved at opkøbe, beskytte og genoprette natur i hele Danmark, for at sikre unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse. Herudover arbejder fonden for at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og beskyttelse. Læs mere her om Den Danske Naturfond og om, hvordan du kan blive naturbeskytter. 

Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort er kommuneplanens overordnede planlægningsværktøj inden for naturbeskyttelsesinteresser. Det skal sikre de største naturværdier og understøtte udviklingen mod en øget biodiversitet.

Skelettet i Grønt Danmarkskort udgøres af de naturområder, hvor naturværdien er størst, det vil sige Natura 2000-områder og naturområder med god naturtilstand, som er levested for mange arter og/eller sjældne arter.

Øvrige områder i Grønt Danmarkskort udpeges for at beskytte de eksisterende naturværdier ved at styrke udvidelsen af, og sammenhængen mellem områderne. En udpegning der varetager de økologiske forbindelsers funktion som trædesten i landskabet, vil forhindre fragmentering af naturlandskaberne. Således kan planter og dyr sprede sig uhindret via spredningskorridorer.

Inden for Grønt Danmarkskort vil indsatsen med at skabe mere natur og gode sammenhænge mellem eksisterende værdifulde naturområder have en høj prioritet. Grønt Danmarkskort skal sikre store varierede naturområder på tværs af kommunegrænser, hvor naturlige biologiske og fysiske processer som f.eks. græsning, oversvømmelse, stormfald, nedbrydning, jorderosion, og kysterosion kan udfolde sig frit.

Naturråd nr. 9 har i henhold til kommunens opgave med revidering af Grønt Danmarkskort defineret anbefalinger til hhv. udpegning, implementering og virkemidler, som du kan læse her: Naturrådets anbefalinger.