Forvaltning af Natura 2000-områder

Natura 2000-planernes målsætninger er bindende, og kommunen skal ved arealdrift, naturforvaltning og udøvelse af beføjelser i henhold til lovgivningen lægge Natura 2000-planerne til grund. Ved en lang række myndighedsafgørelser skal kommunen således sikre, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne.

Anmeldeordning

Bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen. De driftsændringer eller aktiviteter, der skal anmeldes, er aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse eller lignende, men som kan være til skade for værdifuld natur i Natura 2000-områderne. Anmeldelsen skal ske inden aktiviteten sættes i gang, for at myndighederne kan vurdere, om den ønskede driftsændring eller aktivitet kan påvirke arter og naturtyper negativt. Man kan læse mere om anmeldeordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Natura 2000-handleplaner

Hvert 6. år udarbejder Styrelsen Natura 2000-planer der dækker hvert område. For fredskovspligtige arealer udarbejdes planerne dog hvert 12. år. Disse planer fastsætter de langsigtede mål og prioriterer indsatser på land. Med udgangspunkt i Natura 2000-planerne udarbejder kommunerne handleplaner, som beskriver opgavefordelingen og tidsplan for gennemførelse af indsatser.

Med udgangspunkt i handleplanerne arbejder Odder Kommune løbende med at sikre og forbedre tilstanden inden for Natura 2000-områderne. Indsatserne som omfatter forbedring af hydrologi, sikring af lysåbne naturtyper, skovnaturtypeforbedrende drift og pleje, forbedring af forholdene for klyde og havterne samt evt. udvikling af ny habitatnatur gennemføres gennem frivillige aftaler med lodsejere og med en række tilskudsordninger målrettet Natura 2000-områderne.

Status for indsats i henhold til Handleplaner for perioden 2016-2021

Kysing Fjord

Indsats

Omfang

Status

Fastholdelse og forberedelse til pleje på strandengsarealerne inden for sangsvanens potentielle fourageringsområde

Ca. 27,5 ha

Der er igangsat græsning i ådalen mellem Assedrup og Fjorden, heraf er 14,5 ha beliggende inden for sangsvanens potentielle fourageringsområde.

Der har været ydet en faciliternede indsats ift etablering af drikkevandsforsyning på Grimsholm/Kalvø græsningsarealer

 

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Indsats

Omfang

Status

Forbedring af hydrologi

Op til 16 ha

Forundersøgelser v. Sondrup og Gyllingnæs/Lerdrup Bugt gennemført og afrapporteret 2017.

Ingen lodsejertilslutning til projektet

Skovnaturtypeforbedrende drift og pleje

Op til 6 ha

Indsats igangsat 2020

Sikring af lysåbne naturtyper**

Op til 43 ha

Græsningsprojekt på 17 ha v. Splidholm igangsat forår 2020

Der arbejdes med yderligere græsningsprojekter på strandenge

Søgt om støtte til sammenhængende arealer op til Natura 2000-områder i 2020

Ny habitatnatur

Strandeng

Tidvis våd eng

 

Op til 5 ha

Op til 5 ha

 Undersøgt muligheden herfor

 
 

Sikring af levesteder for klyde og havterne

To områder

Forstyrrelse af ynglestedet vurderes at være den største trussel. Der er primo 2019 opsat adgangsbegrænsningsskilte, som forbyder færdsel på holmene i perioden 1. april – 15. juli

 

Info til lodsejere indenfor Natura 2000-områder

Anmeldeordning

Er du ejer af arealer inden for et Natura 2000-område, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen, også selvom disse ikke normalt kræver tilladelse. Du kan læse mere om denne anmeldeordning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Særlige tilskudsordninger til lysåben natur og skovnatur i Natura 2000-områder

Indenfor Natura 2000-områderne er der særlige muligheder for at søge støtte fra det danske Landdistriktsprogram til naturforbedrende tiltag. Man kan læse mere om tilskudsmulighederne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen administrerer en støtteordning til udlægning af skovnaturtyperne til urørt skov. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.