Forvaltning af vandhuller

Vandhuller på over 100 m2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvis de rummer et naturligt plante- og dyreliv, også selvom de er menneskeskabte. Den åbne vandflade og det tilstødende vådområde med vand- og sumpplanter indgår i det beskyttede areal. Hvis de er del af et beskyttet naturområde, er de også beskyttede, hvis de er mindre end 100 m2, når blot det samlede areal af beskyttede naturtyper er større end 2500 m2.

Som ejer af et beskyttet vandhul har man ansvar for, at der ikke er foretaget indgreb, der er i strid med loven. En negativ tilstandsændring kan være tilskudsfodring, opfyldning, udvidelse, dræning m.m.

Naturlige søer er desuden omfattet af vandløbslovens bestemmelse om en 2 meter bræmme omkring søen med undtagelser.

Kommunen er myndighed på naturbeskyttelseslovens § 3, og skal derfor føre tilsyn med, og sikre at loven bliver overholdt.

Dispensation til oprensning af eksisterende vandhuller

Hvis man ønsker at foretage noget, der kan ændre tilstanden af et beskyttet vandhul, f.eks. oprensning eller udvidelse, skal man søge om dispensation hos Odder Kommune

Tilladelse til etablering af nye vandhuller

Etablering af nye vandhuller kræver en landzonetilladelse efter planloven. Kommunen er myndighed på planloven og du kan hente et ansøgningsskema på Odder Kommunes hjemmeside.

Anlæg af nyt vandløb ved BendixmindeAnlæg af nyt vandhul ved Bendixminde. Foto: Lisette Søgaard

Tilsyn

Odder Kommune har en forpligtelse til at ajourføre registreringen af de beskyttede naturtyper jf. aftale mellem Staten og KL (Kommunernes Landsforening). Områderne skal være gennemgået inden for et 10 års interval. Gennemgangen kan ske ved fysiske tilsyn eller ved luftfotogennemgang.

Idekatalog

Forslag til konkrete naturforbedrende projekter i Odder Kommune, herunder projekter der vedrører vandhuller er beskrevet i Idékatalog over Natur- og Miljøprojekter på Odder Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsskema til oprensning og anlæg af vandhul

Hvis du vil oprense eller ændre et eksisterende vandhul eller  anlægge et nyt kan du søge om tilladelse ved kommunen på dette skema

Oprensning eller anlæg af vandhul

Her kan du læse en vejledning om oprensning eller anlæg af vandhul fra det daværende Århus Amt