Klimatilpasning

Klimaændringer bidrager til et øget pres på biodiversitet. Klimaændringer som højere temperatur, tørkeperioder, havvandsstigninger, kraftige regnskyl og storme forventes i stigende grad at ændre en række naturtyper og levevilkår for planter, svampe og dyr overalt i verden. Når naturen er under pres, overbelastet og opdelt, kan hurtige ændringer i vilkår resultere i, at nogle arter vil få sværere ved at klare sig og måske helt forsvinde, mens andre arter får nye muligheder for at trives og eventuelt sprede sig.

Der er en tæt sammenhæng mellem klimaændringer og biodiversitet, hvor naturens tilstand har en afgørende rolle i regulering af klimaændringer. En robust natur med høj biodiversitet kan levere mange økosystemer, hvoraf en del af økosystemerne også er relevante i forhold til klimatilpasning. F.eks. økosystemerne i skove, havet, tørvemoser og vådområder har en grundlæggende rolle som naturens CO2-opsamlings- og –lagringskapacitet. Ved tab eller skade på disse økosystemer reduceres naturens evne til at opsamle og lagre CO2, og begrænse den globale opvarmning. Derfor vil bevarelse og genopretning af naturens økosystemer ikke kun få betydning for at standse tabet af biodiversitet men også bidrage til at afbøde nogle af effekterne af klimaforandringerne.

Klimaplanlægning og klimatilpasning er højt på den politiske dagsorden, primært fordi det i tiltagende grad er en udfordring for samfundet. Hyppigere og mere ekstreme regnhændelser samt stigende vandstande giver anledning til oversvømmelser og ødelæggelse af kældre, midlertidig lukning af oversvømmede veje, tab af ejendomme til havet, oversvømmelse af dyrkede marker og langt dyrere forsikringer. Samtidig oplever vi et sommerklima, der er præget af øget tørke og højere temperaturer. Det påvirker samfundet b.la. i byerne, hvor flere ældre risikerer dehydrering, og i det åbne land, hvor dyrkede marker visner hen.

Gennem klimaplanlægning og klimatilpasning, f.eks. i forhold til klimasikring af byerne, er der mulighed for at indtænke integrerede løsninger i synergi med naturen. Således at klimatilpasningsprojekter, ud over klimasikring, også gavner naturen og fremmer biodiversiteten. Det kan samtidig skabe rekreative værdier både i byen og på landet.

Økosystem

Et økosystem er et samfund af levende organismer, som planter, dyr og mikroorganismer, og deres samspil med abiotiske forhold som, f.eks., mineraler, vand, temperatur og lysindfald. Et eksempel på et økosystem er skoven, der kan rumme andre eller dele af andre økosystemer.