Det kan vi gøre


Fjorde og de indre farvande

• Reducere udledningen af næringsrigt overfladevand fra vandløb og dræn til vores fjorde og indre farvande langs kysterne, ved at genskabe vådområder på lavbundsarealer

• Udplante ålegræsbede i egnede kystvande

• Etablere nye stenrev og lægge diffuse sten ud i kystvandene

• Etablere fjordhaver med udsætning af muslinger og tang på liner under broer og moler, der kan høstes af borgerne

• Opfiske krabber i inderfjorden

• Etablere naturskole ved kysten med formidling om biodiversiteten i fjorde, indre farvande og på stranden med fokus på tilstanden, og hvad vi kan gøre, for at forbedre tilstanden

Kystnatur

• Begrænse adgangen til specifikke yngleområder på strandenge og strandoverdrev i fuglenes yngleperioder  

• Kortlægge rynket rose langs østkysten samt rundt om Tunø og Alrø

• Bekæmpe invasive arter, fortrinsvis med græsning. Læs mere under afsnittet "Invasive arter"

• Sikre græsning af strandenge og strandoverdrev. Læs mere under afsnittet "Forslag til virkemidler for beskyttet natur"

• Bevare/genskabe naturlig kystdynamik

• Genskabe kystnatur og udvide områder med strandeng/strandoverdrev

• Genskabe kystnatur ved formidling til sommerhusejere om ændret pleje af deres grønne arealer ud til kysten

Havne

• Begrænse  adgang til specifikke yngleområder på moler i fuglenes yngleperioder 

• Reducere udledningen af forurenet og næringsrigt vand til havne

• Vejlede om miljøvenlig brug af kemikalier til vedligeholdelsesarbejde af skibe i havne

• Reducere brug af gødning og sprøjtemidler på havnepladser og grønne arealer

• Indsamle affald, opskyllet plastaffald, fiskesnøre mm.

• Vejlede om miljøvenlig bortskaffelse af affald og spildevand fra både

Udsigt fra Vadegrunden v. Lerdrup Bugt. Foto: Merete Johannsen