Handleplan

Nedenstående handleplan giver en oversigt over eksisterende planer og strategier, samt forslag til nye planer/strategier og aktiviteter, der kan bidrage til en øget biodiversitet.

Handleplanen er dynamisk og vil løbende blive evalueret. På baggrund af denne handleplan vil Odder Kommune udarbejde årlige indsatsplaner, der skal sikre, at målene i biodiversitetsplanen opfyldes.

Indsatsområde

Eksisterende

planer og strategier

Forslag til planer/strategier/aktiviteter Anslået budget

Prioritet

      A

Prioritet

      B

Prioritet

      C

Beskyttet natur Idekatalog for natur- og miljøprojekter    

 

 

 

  Natura 2000 - handleplaner          
    Plejeplaner (sammenhængende naturområder, fredede områder, Bilag IV arter)        
  Naturkvalitetsplan fra Århus Amt 2005 Ny Naturkvalitetsplan        
    Kortlægning og planlægning for genopretning af rigkær        
    Kortlægning  og planlægning for genopretning af lynghede        
Vandløb Vandområdeplaner          
    Forslag til indsatser på vandløb i vandområdeplan 2021-2027        
Vandhuller og småsøer   Praksis for udformning og skånsom oprensning af bassiner        
Invasive arter Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo          
Agerlandet   Sprøjtefri dyrkning på kommunale forpagtningsarealer når aftalerne udløber        
Grønne arealer i byrum og haver   Idékatalog til mere biodiversitet i byerne        
Sommerhusområder   Kampagne for naturvenlig havedrift i sommerhusområder        
Grøftekanter og rastepladser Plan for forvaltning af grøftekanter          
Planlægning Kommuneplan inkl. Grønt Danmarkskort          
  Lokalplaner med bestemmelser der fremmer biodiversiteten          
    Rekreative områder i nye boligområder udlægges til natur        
Fjorde - kystnatur - Havne Vandområdeplaner          
    Plan for udlægning af stenrev og ålegræsbede        
Skove og gamle træer Strategi for træforvaltning          
    Udpegning af kommunale skove der skal udlægges til urørt skov        
    Registrering af gamle træer        
   

Kortlægning af sjældne arter

       
   

Kortlægning af værdifuld gammelskov

       
   

Skovrejsning

       
Formidling   Kampagne for naturvenlig drift i haver og på grønne arealer        
    Kampagne for økologisk landbrugsdrift        
Klimatilpasning Klimatilpasningsplan 2014          
  Handlingsplan 2019