Vejklasseplan

På grundlag af de beskrevne principper opdeler vejklasseplanen kommunevejene i de fire vejklasser således:

  • 55 km primære trafikveje
  • 76 km sekundære trafikveje
  • 128 km primære lokalveje
  • 110 km sekundære lokalveje

Ud over disse veje er der i kommunen ca. 5 km kommuneveje, bestående af parkeringspladser o.l og ca. 200 km privat fællesvej.

Private fællesveje indgår ikke i vejklasseplanen.

Den samlede vejklasseplan for Odder Kommune er vist på kortet herunder

Statisk kort

Til illustration af afstandsforholdene er vejnettet i figuren herunder vist i sammenhæng med et kvadratnet med en maskevidde på 5 km.

For Odder by er et udsnit af Vejklasseplanen vist i figuren herunder, her sammenlignet med en maskevidde på 1 km.

Vejklasseplanen er ikke en statisk plan, men forventes opdateret i takt med fremtidige ændringer i vejnettet, for eksempel ved ibrugtagning af nye veje, der kan betyde nedklassificering af de veje, der aflastes.

Når planlagte ringveje omkring Odder by på sigt er etableret, kan vejstrukturen og klassificeringen af trafikvejene således overvejes, herunder blandt andet for strækningen Banegårdsgade – Rådhusgade – Århusvej.

 

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.