Boulstrup Vandværk

Stationsvej 17A, 8300 Odder (Jupiter ID 79188)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn den 19. juni 2014

Boringer God
Kildepladsen Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet Ikke tilfredsstillende / acceptabel
Rentvandskvalitet Acceptabel
Forsyningssikkerhed God

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 45.000 m³/år og udløber 15. december 2016. Vandværket forsyner fortrinsvis boliger og landbrugsejendomme.

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 108.149 og 108.254. Boring DGU nr. 108.254 er overboring af tidligere boring 108.72. Begge boringer er filtersat 22-27 m u.t. Boringerne er beliggende på vandværkets grund omgivet af landbrugsareal og boligejendomme. Boring DGU. nr. 108.149 er etableret med aflåst tørbrønd mens boring 108.254 er etableret med råvandsstation. Overbygning er ved tilsynet fundet tætte og i god stand, dog er rørgennemføringen ikke tæt ved DGU nr. 108.254. På boringerne er etableret pejlemulighed, prøvetagningshane samt vandtæt aflukning af borerør.

Kildepladsen og overbygning er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt, 25 m beskyttelseszone er ikke etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1968 og renoveret i 2004.

Råvandet iltes ved luftindblæsning med kompressor og efterfølgende filtrering i et lukket forfilter, efterfulgt af et lukket efterfilter, begge trykfiltre. Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes til forbrugere. Rentvandsbeholder er beliggende under vandværksbygning. Seneste inspektion er sket i 2004.

Forfilter skylles hver anden nat og efterfilter skylles hver fjerde nat. Skyllevand afledes til spildevandsledning.

Vandværket har forbindelsesledning til Odder Vandværk og Dyngby Strands Vandværk.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,2 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være mindre god.

Ledningsnet

Ledningsnettet er renoveret i Boulstrup Stationsby i 2011. I Gl. Boulstrup er ledningsnettet renoveret midt i 1990'erne. Ledningsmateriale er PVC. Ledningstabet er opgjort til 3,8 % i oktober 2013. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet i boringerne er ikke tilfredsstillende / acceptabel. Råvandet er af vandtype C. Der er ikke påvist indhold af nitrat. Indholdet af sulfat viser en faldende tendens, men er relativt højt (80-100 mg/l), hvilke kan være tegn på at der er nitrat på vej til grundvandsmagasinet. Indhold af jern og mangan i råvandet kræver vandbehandling.

Der er påvist indhold af tetrachlorethylen, dog ikke siden 2005. Indholdet var under grænseværdi. Indholdet af tetrachlorethylen stammer fra forurening med chlorerede opløsningsmidler på renserigrund "SL-rens", beliggende omtrent 100 m fra boringerne.

Der er i begge boringer påvist indhold af bentazon samt BAM i boring DGU nr. 108.254. Indhold af bentazon er faldet og er således ikke påvist i råvandet i dag. Indholdet af BAM observeres stadig, indholdet har været over grænseværdi i perioden 2008-2011.

Rentvandskvaliteten er acceptabel. I rentvandet er observeret højt indhold af sulfat og BAM. Tetrachlorethylen og bentazon er ikke påvist i rentvandet siden 2010. BAM er generelt påvist under grænseværdi, dog over grænseværdi i 2010.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være god. Vandværket har 2 boringer med henholdsvis ikke tilfredsstillende og acceptabel råvandskemi. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning.

Overbygning og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har én proceslinie og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er mindre god. Vandværket har beredskabsplan og aftaler omkring levering af nødstrømsforsyning. Vandværket har forbindelsesledning til Odder Vandværk og Dyngby Strands Vandværk.

I forsyningsområdet findes et mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at være uændret.

Fremtidig forsyning

  • Sammenlægning med Dyngby Strands Vandværk med henblik på lukning af vandværket
  • Sløjfning af begge boringer, når vandværket er blevet sammenlagt med Dyngby Strands Vandværk

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.