Resultat

Værdikortlægningen resulterer i to forskellige værdikort, som belyses nedenfor.

Værdikort - objekt

Af Figur 2.9 fremgår værdikortet for Odder Kommune på objektniveau. Idet kortet udtegnes pr. objekt er det svært at se nuancerne, men det fremgår at det er bygninger, jernbane og veje som hovedsageligt bliver markeret.

Statisk kort

Figur 2.9: Værdikortet for Odder Kommune på objektniveau.

 

I Figur 2.10 vises et zoom af værdikort – objekt.

Figur 2.10: Værdikortet, hvor der er zoomet ind på objekter.

Af kortet ses, at bygninger får en mellemværdi, mens mindre veje og jernbane får en høj værdi. Dette skyldes værdisætningen i ovenstående Tabel 1.7. Uddrag af tabellen ses nedenfor.

Tabel 1.9: Uddrag af værditabel.

Af Tabel 1.9 fremgår, at Jernbane får værdi ”5” i Værdi og Samfund, markeret med rød ring. Øvrige veje får værdien ”2” i Menneske, ”4” i Værdi og ”3” i Samfund, markeret med grå ring. Fordelingsrute får ”1”, ”3” og ”1”, markeret med blå ring.

Med vægtningen af den summerede værdi jf. Tabel 1.8 in-mente, bliver den summerede værdi for Fordelingsrute lavere end øvrige veje. Derfor er Øvrige veje fremhævet på værdikortet med høj værdi, og Fordelingsrute er markeret med mellemværdi. Jernbanen får ud fra de to 5-taller en summeret værdi, som gør, at den ligger i spektret høj værdi.

Ses der nærmere på bygninger, fremgår det af værditabellen, at bygninger værdisættes anderledes, og værdien der går over i kortlægningen er således lavere. Se uddrag af værditabel i Tabel 1.10.

Tabel 1.10: Uddrag af værditabel - bygning

Her fremgår det, at bygning kun får en værdi som objekt i den ”økonomiske værdi” og da den kun vægtes 20% i den samlede vil den summerede værdi være lavere end infrastrukturen. Men arealerne bygningerne ligger på medregnes i værdikort- flader – hvor der er høje værdier på f.eks. boligområder m.m.

Af kortet ses ligeledes, at der figurerer grå bygninger. Det er de småhuse, som tidligere er omtalt som udtaget af kortlægningen.

Værdikort - flader

Værdikortet lavet på fladeniveau fremgår af Figur 2.11.

Statisk kort

Figur 2.11: Værdikort - flader. Fladerne vises efter de er værdisat og vægtet.

 

På fladeniveau er værdisætningen anderledes. Af Tabel 1.11 ses uddrag af værditabellen, og her ses, at temaet ”Mennesker” få en høj score.

Tabel 1.11: Uddrag af værditabel - flader.

Denne værdisætning sammen med vægtningen, som foreskriver at ”mennesker” vægtes med 50% gør, at fladerne kommer til at have stor betydning i værdikortlægningen.

Jordbrugsjorde, som er et af lagene fra kommuneplanen, er i kortlægningen taget ud af visningen. Del fordi de farvelægger hele det åbne land, og dels fordi landbrugsjord i Odder Kommunes værdisætning er sat lavere end f.eks. boligområder, se uddrag af værditabel i Tabel 1.12. Disse værdier skal ses i sammenhæng med vægtningen, som foreskriver, at K_værdi vægtes 20% og K_miljø vægtes 10%.

Tabel 1.12: Værdisætning af Jordbrugsområder. Uddrag af værditabel.

Af Figur 2.11 fremgår værdikortet på fladeniveau. Det fremgår af kortet, at byområdet kortlægges med en højere værdi end f.eks. tekniske anlæg eller sommerhusområder, hvilket skyldes værdisætningen og vægtningen.

Naturområder fremgår kun i begrænset omfang hvilket skyldes værdisætningen hovedsageligt ligger i kategorier som vægtes lavt, jf. Tabel 1.8 og Tabel 1.13. 

Tabel 1.13: Værdisætning af naturområder. Uddrag af værditabel

Til toppen