Klimaplanens nationale ophæng

Danmark indgik sammen med 195 andre lande en aftale på COP21-mødet i Paris i 2015 (Parisaftalen). Landene forpligtigede sig til at arbejde for at modvirke den globale opvarmning og stræbe mod en temperaturstigning, der holder sig under 2o C. Det skal gøres ved, at landene bliver klimaneutrale (dvs. ikke udleder flere drivhusgasser, end der optages) senest i år 2050. Dertil indeholder aftalen en forpligtelse til at øge tilpasningsevnen over for de skadelige virkninger af klimaændringer og fremme modstandsdygtigheden over for klimaændringer frem mod 2050.

Odder Kommunens klimaarbejde foregår indenfor rammerne af de internationale og nationale mål fastlagt i aftaler og lovgivning. 

I december 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om at indføre en Klimalov i Danmark. Aftalen blev til en Klimalov i 2020, og indebærer, at den siddende regering hvert femte år skal fastsætte klimamål med et ti-årigt perspektiv. Det første delmål er en målsætning om 70 procent reduktion af drivhusgasserne i 2030 (i forhold til 1990), og et klimaneutralt Danmark senest i år 2050.

Reduktionskravene kræver aktiv handling - også fra kommunerne. Derfor har 94 kommuner tilsluttet sig projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”. Projektet gennemføres som et partnerskab mellem KL, de fem regio­ner og RealDania og understøttes og sekretariatsbetjenes af CONCITO.

Gennem projektet skal dan­ske kommuner lave klimaplaner, som opdaterer og tilpasser kli­maarbejdet i kommunerne, så det lever op til standarden hos de mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Klimaplanerne skal definere, hvordan kom­munen bliver CO2-neutral senest i 2050, og hvordan kommunen tilpasser sig fremtidens klima­forandringer og bliver klimarobust.

Klimaforebyggelse:

Ved at reducere CO2 udledningen, vil vi kunne forebygge yderligere klimaforandringer.

 

Klimatilpasning:

Tilpasning til de nye klimaforhold, der kommer med forventelige klimaforandringer.