Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune tager med denne Strategiske Energi- og Klimaplan udfordringen op, og sigter efter at blive klimaneutral i 2050. De valg vi træffer i de kommende år, har betydning for hvordan vores samfund ser ud i fremtiden, og dermed om vi når klimamålet i 2050. Planen formulerer, hvordan vi i fællesskab kan tage ansvar og få mulighed for at handle. Kommunalbestyrelsen inviterer alle til at bidrage til den grønne omstilling, og ønsker med denne plan at skabe de bedste rammer for handling og dialog med borgere, erhvervsliv og andre aktører. Sammen skal vi sikre en klog og bæredygtig vækst. Vi oplever, at de globale klimaforandringer kommer tæt på fx 2018, da tørkesommeren en augustdag, blev efterfulgt af voldsomme mængder regn, som betød store oversvømmelser i Odder midtby. Med oplevelsen af klimaforandringer lige uden for døren, og mediernes daglige omtale af emnet, er klima i den grad kommet på dagsordenen.

De internationale og nationale målsætninger danner rammen for Odder Kommunes ambitiøse mål om 70 procent reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030, og netto-0 udledning i 2050. Denne klimaplan viser en vej til, hvordan vi aktivt arbejder hen imod at indfri disse mål. Ikke bare, hvordan vi kommer i mål med udledningsreduktionen, men også hvordan vi gør det på en klog måde, hvor der tages hensyn til natur, miljø og mennesker i lyset af FN’s verdensmål. De kraftige reduktioner af drivhusgasudledninger kræver et stærkt samarbejde mellem befolkningen, energiforsyningen, virksomheder og landbruget. Borgernes aktive medspil i forhold til at vælge fossilfri varmeløsninger, skifte transportmidler fra egen diesel- eller benzinbil til cykel, kollektiv transport eller elbil, og reducere forbruget af energi og materialer er en væsentlig faktor for at reduktionerne kan nås. Ligeledes er landbruget en stærk medspiller, der kan levere en stor del af den energi vi alle har brug for, samtidigt med at landbruget leverer de kvalitetsfødevarer vi er vant til at kunne få. Ved hjælp af partnerskaber mellem virksomheder, borgere og brancher kan vi i fællesskab finde robuste løsninger der tilgodeser alles interesser.

Odder Kommunes Strategiske Energi- og Klimaplan udgør en væsentlig del af baggrunden for DK2020-klimaplanen, hvor den indgår som bilag. DK2020-Klimaplanen er udarbejdet inden for rammerne i Klimapartnerskabet ”DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark”. I DK2020-partnerskabet anvendes C40’s gennemprøvede metoder for klimaplanlægning (Climate Action Planning Framework, CAP-F), med sigte på nå Parisaftalens målsætninger.

Den Strategiske Energi- og Klimaplan er udarbejdet på baggrund af klimaregnskabet fra 2018 (Bilag 2), og følges af en handleplan, der beskriver en række prioriterede indsatser med tilknyttede handlinger. Hver handling er beskrevet med henblik på at skabe overblik over formål, muligheder/barrierer, økonomi. CO2- besparelse, forventet tidshorisont for gennemførelse og kommunens rolle i gennemførelsen. Både beregnede konsekvenser af indsatser og handlinger ligger som selvstændige opslagsværker.

 

C40

C40 er et globalt netværk af 97 af verdens største og mest klimaambitiøse byer, som samarbejder om at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringer. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde bæredygtige løsninger på klimaproblemerne.