Samlet udledningsreduktion i den handlingsorienterede reduktionssti

Nedenstående figur og tabel viser udviklingen i udledninger målt i CO2 ækvivalenter og inden for klimasektorerne som følge af den handlingsorienterede reduktionssti for Odder Kommune, som er beskrevet ovenfor.

Emissioner og reduktioner i henhold til den handlingsorienterede reduktionssti.

I 2030 vil der i Odder Kommune jf. reduktionsstien være gennemført så mange handlinger, at de energirelaterede udledninger (inkl. transport) vil være faldet til 13.000 ton CO2 pr. år. Tilsvarende medfører handlingerne på landbrugsområdet (særligt fikseringen af CO2 i biokul) massive reduktioner. Handlingerne resulterer samlet i reduktioner på 111.000 ton CO2-ækv. i 2030. Dette svarer til en reduktion på 73 % i forhold til 1990 (overopfyldelse af 70 %-målsætningen).

Emissioner i de forskellige scenarier for udledninger[1].

I 2050 vil den fortsatte udvikling på især transportområdet gøre, at energisektoren samlet set vil blive CO2-fortrængende, dvs. mere end neutral. Dette skyldes en fortsat produktion af CO2-neutrale brændsler (overproduktion af flydende brændstoffer – metanol og biometan til naturgasnettet) ved samtidig reduktion af de lokale behov (flere brændsler, der kan ”eksporteres” som derved fortrænger fossile brændsler). Tilsvarende vil sektoren arealanvendelse i 2050 blive CO2-fortrængende, på grund af at det CO2, der lagres af biokul overstiger de udledninger, der er fra denne sektor. Samlet set resulterer handlingerne frem mod 2050 i reduktioner på 159.000 ton CO2-ækv., hvilket svarer til en reduktion på 89 % i forhold til 1990, men ikke helt er nok til at nå målet om CO2-neutralitet.


[1] Eksport af VE-brændsler dækker over den opgraderede biogas, der eksporteres og erstatter fossil naturgas i gasnettet.