Behov for indsats

Det overordnede miljømål for nitratindholdet i grundvandet er på 50 mg/l, og svarer til det miljømål, der er fastsat i EU’s Vandrammedirektiv. Det er indsatsplanens formål at sikre, at der kan indvindes vand til drikkevandsformål fra alle primære grundvandsmagasiner, og at kvalitetskravet på 50 mg/l overholdes.

I indsatsområderne er grundvandet sårbart overfor nitrat, men da der endnu ikke er konstateret nitrat i det primære grundvandsmagasin, vurderer Odder Kommune, at det ikke i øjeblikket er nødvendigt at gennemføre frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkende indsatser over for nitrat i indsatsområdet. Eftersom der heller ikke er konstateret nitrat i den øvrige del af OSD (herunder prioriterede områder) eller i indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk, er der ikke behov for at gennemføre frivillige aftaler eller påbud om rådighedsindskrænkende indsatser i forhold til nitrat her. Indsatsen baseres på overvågning af vandværkernes råvand i forhold til sulfat- og nitratindholdet i det primære grundvandsmagasin. Overvågningen er beskrevet nærmere under oversigt over indsatser under det enkelte vandværk.

Miljømålet for nitrat sikres således opnået gennem den generelle regulering, indsatserne beskrevet i indsatsprogrammet samt ved overvågning af grundvandets indhold af sulfat og nitrat i vandværkernes råvand.

De overordnede miljømål for pesticider i grundvandet er maksimalt 0,1 µg/l, og det svarer til det miljømål, der er fastsat i EU’s Vandrammedirektiv. Forringelse af grundvandsmagasinernes tilstand skal forebygges. Der er hverken fundet pesticider i grundvandet i OSD eller i indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk.

Miljømålet for pesticider sikres opnået gennem den generelle regulering og indsatser beskrevet i indsatsprogrammet. Derudover er Odder Kommunes arealer sprøjtefrie, og der udstedes deklarationer mod anvendelse af pesticider ved salg af alle kommunale arealer.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018