Sårbarhed overfor nitrat og miljøfremmede stoffer

Inden for OSD Hundslund er der af Naturstyrelsen udpeget et område, hvor grundvandsmagasinerne er særligt sårbart over for nedsivende nitrat. Områderne er udpeget på baggrund af en samlet vurdering af de geologiske forhold, de grundvandskemiske forhold, grundvandets strømningsforhold, områder med grundvandsdannelse samt arealanvendelsen.

En del af den sydøstligste del af OSD Hundslund er udpeget som Indsatsområde på de arealer, hvor det er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelsesindsats. Det er altså inden for indsatsområdet, at der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod nedsivende nitrat. Et mindre areal syd for Alrø Vandværk er på baggrund af arealanvendelsen med skov, dog ikke udpeget som indsatsområde. Dette gælder arealet, hvor Alrø Vandværks boring med DGU nr. 107.896 er beliggende.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018