Over Randlev Vandværk

Indvindingsoplandet til Over Randlev Vandværk strækker sig fra indvindingsboringen DGU nr. 108.139 og i sydvestlig retning. Arealanvendelsen i oplandet er udelukkende landbrug. Grundvandsmagasinet er i hele oplandet vurderet til at have stor sårbarhed overfor nitrat, og er af Naturstyrelsen udpeget som indsatsområde.

I oplandet kan den potentielle nitratudvaskning være høj. Der er fundet nitrat i indvindingsboringen og pesticider, der vidner om påvirkning fra overfladen.

Over Randlev Vandværk får udelukkende vand fra Kildepladsen - boring DGU nr. 108.252. Vandværkets egen boring DGU nr. 108.139 anvendes som moniterings- og reserveboring.

Indsatser ved Over Randlev Vandværk

Over Randlev Vandværk

  • Udviklingen af nitrat, pesticider og nedbrydningsprodukter i boring DGU nr. 108.139 følges.

 

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015

Læs mere

Landbrugsforhold