Det kan vi gøre


Fjorde og de indre farvande

• Reducer udledningen af næringsrigt overfladevand fra vandløb og dræn til vores fjorde og indre farvande langs kysterne, ved at genskabe vådområder på lavbundsarealer

• Udplante ålegræsbede i egnede kystvande

• Etablere nye stenrev og læg diffuse sten ud i kystvandene

• Etablere fjordhaver med udsætning af muslinger og tang på liner under broer og moler, der kan høstes af borgerne

• Opfiske krabber i inderfjorden

• Naturskoler ved kysten med formidling om biodiversiteten i fjorde, indre farvande og på stranden med fokus på tilstanden og hvad kan vi gøre for at forbedre tilstanden

Kystnatur

• Begrænset adgang i fuglenes yngleperioder i specifikke yngleområder på strandenge og strandoverdrev

• Kortlægning af rynket rose langs østkysten samt rundt om Tunø og Alrø

• Bekæmpelse af invasive arter, fortrinsvis med græsning. Læs mere under afsnittet "Invasive arter"

• Græsning på strandenge og strandoverdrev. Læs mere under afsnittet "Forslag til virkemidler for beskyttet natur"

• Bevare/genskabe naturlig kystdynamik

• Genskabe kystnatur ved at udvide områder med strandeng/strandoverdrev

• Genskabe kystnatur ved formidling til sommerhusejere om ændret pleje af deres grønne arealer ud til kysten

Havne

• Begrænset adgang i fuglenes yngleperioder i specifikke yngleområder på moler

• Reducer udledningen af forurenet og næringsrigt vand til havne

• Vejledning om miljøvenlig brug af kemikalier til vedligeholdelsesarbejde af skibe i havne

• Reducer brug af gødning og sprøjtemidler på havnenes pladser og grønne arealer

• Affaldsindsamling af affald, opskyllet plastaffald, fiskesnøre mm.

• Vejledning om miljøvenlig bortskaffelse af affald og spildevand fra både

Udsigt fra Vadegrunden v. Lerdrup Bugt. Foto: Merete Johannsen