Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har Odder kommune pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Klimatilpasningsplanen bliver en integreret del af Kommuneplan 2021-2033 som Tillæg nr. 1 til Kommuneplanen. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033, og udkast til Klimatilpasningsplan 2022. 

Miljøpåvirkningen vurderes ud fra et bredt defineret miljøbegreb, der omfatter: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv - herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. 

Med Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 fastholdes Kommuneplanens retningslinje for Klimatilpasning, mens kortet - der viser områder med risiko for oversvømmelse, er opdateret. Miljøvurderingen inddrager planforslagets principper, retningslinjerne i Kommuneplantillægget og mulige ændringer i arealudlæg med fokus på Klimatilpasningsplanens 23 risikoområder. 

Sammenfattende redegørelse

Tilføjes efter offentlig høring afsluttet