Lokal afledning af regnvand - LAR

Klimaændringerne og forventningen om øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand lokalt, altså hvor det falder, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR - Lokal Afledning af Regnvand.

Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. De typiske elementer er:

Nedsivning/infiltration fra overflader gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner.
Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt.
Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terrænet eller i deciderede forsinkelsesbassiner.
Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning.
De enkelte elementer kan anvendes alene eller i kombination.

Metoder kan eksemplificeres på følgende måde:

Metode Udførelse
Håndtering ved kilden Grønne tage, faskiner, opsamling i tønder, brug af regnvand til WC-skyl
Fordampning-nedsivning-forsinkelse Grønne arealer, trug/grøfter, gennemtrængelige belægninger, regnbede, infiltrationsbassiner, våde bassiner/vandhuller, vådområder
Forsinkelse-fordampning alene Traditionelle åbne bassiner, udvidede bassiner

Ved at benytte sig af en eller flere af de ovenstående virkemidler kan man betragte regnvand som en ressource og kilde til grundvandsdannelse; ikke udelukkende vand, der skal ledes bort.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015