Overordnede geologiske forhold

De geologiske forhold i OSD Boulstrup er beskrevet i rapporten ”Vandressourceredegørelsen for Boulstrup”, kap. 3. Redegørelsen er udarbejdet i 2002 af det tidligere Århus Amt. Forholdene er desuden beskrevet i rapporten ”Tillæg til redegørelse for Boulstrup, Boulstrup Vest, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2011”, kap. 2 udarbejdet af Naturstyrelsen 2011. Med mindre andet er angivet i det følgende resumé af grundvandskortlægningens resultater, stammer alle oplysninger fra Århus Amts/Naturstyrelsens kortlægning.

De geologiske lag i Boulstrupområdet består øverst af sandede og lerede aflejringer afsat i forbindelse med istiden, de såkaldt kvartære aflejringer. De øverste lag er af meget varierende tykkelse fra knap 30 m til mere end 140 m. Under disse kvartære aflejringer findes de prækvartære aflejringer, der består af ler, og som det derfor ikke kan indvindes fra. De mægtigste kvartære aflejringer er aflejret i en dyb nedskåren dalstruktur formet under istiden af smeltevandsfloder, der løb foran isranden. Smeltevandsdalen har skåret sig ned i de omkringliggende lerede aflejringer, og den er nu opfyldt med såvel sandede som lerede materialer. Dalen kan derfor heller ikke ses på terrænoverfladen i dag, men den løber gennem området med en vest-østlig retning.

Vandværkerne i området indvinder primært fra de kvartære grundvandsmagasiner, der ligger tættest på terræn, det øvre magasin. Få boringer i området har påvist et grundvandsmagasin i den dybeste del af den begravede dal heriblandet boring DGU nr. 108. 252 og boring DGU nr. 108.253, der er henholdsvis en indvindingsboring og en overvågningsboring ved Gosmer-Halling Vandværk samt boring DGU nr. 108.209 ved Vandværket Skovkilde.

Det nedre grundvandsmagasin er interessant for den fremtidige indvinding til drikkevand i området, idet grundvandsmagasinet på grund af den dybe beliggenhed er bedre beskyttet mod påvirkninger fra overfladen. I den østlige del af området findes der da også et sammenhængende og beskyttende lerlag mellem det øvre og det nedre grundvandsmagasin. I den vestlige del af området er det vurderet, at den naturlige beskyttelse af det nedre magasin er dårligere end i den østlige del, dog med undtagelse af områder med opadrettet grundvandsstrømning, det vil sige ved vandløb og moser f.eks. Rævså.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015