Grundvandskemi

De grundvandskemiske forhold i OSD Boulstrup er beskrevet i rapporten ”Vandressourceredegørelsen for Boulstrup”, kap. 4. Redegørelsen er udarbejdet i 2002 af det tidligere Århus Amt og i rapporten ”Tillæg til redegørelse for Boulstrup, Boulstrup Vest, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2011”, kap. 2 udarbejdet af Naturstyrelsen. Det følgende resumé af Århus Amts/Naturstyrelsens kortlægning er suppleret med Odder Kommunes udtræk af opdaterede data fra den nationale Jupiterdatabase. Der er fuld overensstemmelse mellem Århus Amts/Naturstyrelsens beskrivelser og konklusioner vedrørende grundvandskemien, og de opdaterede data.

Det er udelukkende det øvre magasin, der har et indhold af nitrat og pesticider.

Vandkvaliteten i det dybe magasin er generelt god. Der er dog et indhold af arsen omkring grænseværdien samt stedvist forhøjet ammoniumindhold. Kloridindholdet kan ligeledes være forhøjet i det dybe magasin.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015