Drivhusgasudledningerne 1990-2018

Der foreligger energiregnskaber (inkl. emissioner fra energi- og transportsektoren) for Odder Kommune for udvalgte år i perioden 1990-2018 (se Bilag 3). I 2018 blev der desuden for første gang udarbejdet et klimaregnskab for landbrugssektoren, arealanvendelse, industrielle processer, affald og spildevand (se Bilag 2). Energiregnskaberne omfatter scope 1 og 2-udledninger fra energiforsyningen, mens klimaregnskabet opgør scope 1 og 3-udledninger for de øvrige aktiviteter inden for kommunegrænsen. Hovedresultaterne fra disse to regnskaber præsenteres i de efterfølgende afsnit. Året 1990 er valgt som basisår for sammenligningens skyld, idet 1990 også er basisår i mange andre klima-sammenhæng, i Danmark og internationalt.

Det samlede 2018-klimaregnskab for sektorerne: energi, transport, landbrug, arealanvendelse, industrielle processer, affald og spildevand udgør baseline for opgørelse af reduktionerne i et Business as Usual-scenarie (BAU), og i den handlingsorienterede reduktionssti, der beskrives i Afsnit 6 og 7.

De energirelaterede CO2-udledninger i 1990 kan primært relateres til kulbaseret fjernvarme og oliekedler til den individuelle opvarmning. Energisektoren (ekskl. transport) gav således i 1990 anledning til 77.000 ton CO2.

I takt med, at fjernvarmeforsyningen (både den del der købes af Varmeplan Århus og den lokalt producerede fjernvarme) er blevet omstillet til biomasse og andre CO2-venlige løsninger, og oliekedlerne i høj grad er erstattet med fjernvarme, varmepumper og biomassekedler, er emissionerne fra dette område faldet markant til 19.000 ton CO2 i 2018 (reduktion på 75 %). Den kollektive varmeforsyning udledte i 2018 ca. 14.000 ton CO2. De øvrige ca. 5.000 ton CO2 i 2018 stammer primært fra den individuelle opvarmning (tilbageværende oliefyr), samt oliefyr i industrien.

Drivhusgasudledningerne fra transportsektoren er derimod steget fra 49.000 ton i 1990 til 62.000 ton i 2018. Stigningen hænger i høj grad sammen med en stigning i antallet (og brugen af) personbiler og fly. Dertil skal bemærkes, at Odder Kommune i perioden har oplevet en befolkningstilvækst på 20,7 %, mod 12,4 % på landsplan (udregnet på basis af tal fra Danmarks Statistik). Væksten i befolkningen i Odder er altså gået næsten dobbelt så hurtigt som på landsplan, hvilket er en stor del af forklaringen på, at energiforbruget til transport er steget.

Drivhusgasudledningerne fra de øvrige klimasektorer (landbrug, industrielle processer mv.) har været meget stabil i perioden. De samlede udledninger for hele denne gruppe er faldet med 12 % fra 114.000 ton CO2-ækv. i 1990 til 100.000 ton i 2018. Store dele af denne udvikling kan tilskrives en betydelig reduktion i brugen af kunstgødning til planteavl. Kunstgødning er en stor kilde til CO2-ækv. udledninger. Desuden er der sket reduktioner af emissioner fra bl.a. affaldsdeponier. Når de øvrige sektorer (navnlig husdyrhold og arealanvendelse) har ligget meget stabile, skyldes det, at drivhusgasudledningerne fra disse sektorer kommer fra processer, som det er meget svært at gøre noget ved, uden samtidigt at mindske fødevareproduktionen. Først de senere år er fokus rettet mod mulige tiltag i netop disse sektorer (som præsenteres i det efterfølgende), og der forventes derfor betydelige reduktioner de kommende år.

Udvikling i CO2-udledning 1990 til 2018 (På baggrund af data fra Bilag 2 og 3)