Odder Vandværk

Ved Odder Vandværks Kildeplads ved Boulstrup indvindes der fra i alt 3 boringer, DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162. Boringerne indvinder fra et godt 30 m tykt grundvandsmagasin, der består af vekslende lag af sand og ler. Magasinet strækker sig fra ca. 20 til 50 meter under terræn. Ved kildepladsen indvindes der dermed fra det øvre magasin. Lerdækket over magasinet har varierende mægtighed, men yder nogen beskyttelse. Analyser af grundvandet fra de tre boringer og fra drikkevandet ved vandværket viser derudover, at der indvindes grundvand, der er fri for nitrat. Grundvandet har et forhøjet indhold af sulfat. Dette er et tegn på, at der sker nitratreduktion i jordlagene over magasinet, og at det vand der indvindes fra disse boringer, er relativt ungt. I overvågningsboringerne ved kildepladsen, DGU nr. 108.213 og 108.212, er der i henholdsvis 2014 og 2012 fundet 32mg/l nitrat og 11 mg/l nitrat i det øvre magasin 10-15 meter under terræn.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015