Det åbne land

I Århus Amts Vandkvalitetsplan (Regionplan 2005) og vandplanerne er udpeget oplande til de forureningsfølsomme vandløb og søer, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. Det er anført, hvilke renseforanstaltninger der er nødvendige, for at miljømål i vandområderne kan opfyldes. Regionplanen var gældende, indtil vedtagelsen af vandplanerne, og udpegninger fra Regionplanen er medtaget i vandplanerne.

I Odder Kommune er der udpeget bestemte vandløbsstrækninger og søer, hvor udledningen af spildevand fra spredt bebyggelse påvirker miljøtilstanden, og hvor dette bidrager til manglende målopfyldelse. På den baggrund har Odder Kommune planlagt enten kloakering eller lokal forbedring af spildevandsrensningen.

Med baggrund i Spildevandsplan 2001-2008 er der i Odder Kommune gennemført en række tiltag, som generelt forbedrer spildevandsrensningen i det åbne land. Frem til 2015 har omkring 780 ejendomme etableret forbedret spildevandsrensning ved anlæggelse af privat renseanlæg, eller offentlig kloakering, dvs. tilsluttet kloaksystemet.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015