Anbefaling af separering af regnvand og spildevand

Det anbefales, at alle grundejere i fælleskloakerede områder i kommunen, ved nybyggeri og ved betydende ombygning af afløbssystemet, separerer regn- og spildevand på ejendommen. Dette er en fremtidssikring, hvorved husejeren imødegår oversvømmelser, og undgår senere at skulle ændre til separatsystem med følgende større ulemper og udgifter. En yderligere anbefaling er at undersøge mulighederne for at anvende LAR til håndtering af regnvand på ejendommen, dette bør ske i samarbejde med både kloakmester og Odder Spildevand. Beskrivelse af LAR findes under Håndtering af regnvand.

På detailkort er det vist, hvor der kan forventes separeret, og her kræves separering gennemført ved ombygning af det eksisterende afløbssystem.

Statisk kort

Nye afløbssystemer udføres altid som separatsystem og de fleste steder omlægges afløbssystemet ved fornyelse også til et separatsystem. Desuden separatkloakeres byer, hvor det af driftsmæssige årsager er hensigtsmæssigt at nedlægge renseanlægget.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015