Miljøkvalitetsmål

Udledninger af regn- og spildevand har indflydelse på natur og vandmiljø. Derfor er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanens indhold og målsætningerne og kravene i vandplanen.

Odder Kommunes Vandhandleplan er et af redskaberne til at sikre denne overensstemmelse, idet den beskriver, hvordan Odder Kommune vil opfylde vandplanens målsætninger og indsatskrav inden udgangen af 2015.

Badevand

God badevandskvalitet har stor betydning og værdi for kommunens borgere. Derfor vil kommunen med spildevandsplanen sikre, at håndteringen af regn- og spildevand sker på en måde, så det ikke påvirker badevandskvaliteten negativt. I stedet skal den forbedres der, hvor den i dag er påvirket af mangelfuld eller utilstrækkelig rensning af regn- og spildevand.

Vandets kredsløb

Odder Kommune ønsker, at vandets kredsløb bliver betragtet som en helhed. Regn- og spildevand er en væsentlig del af dette, fordi håndteringen af regn- og spildevand påvirker både vandmængder og afstrømningsmønstre i de naturlige vandområder, både når det gælder overfladevandet og grundvandet.

Det betyder, at kommunen ønsker, at håndteringen af regn- og spildevand skal ske på en måde, så der sker mindst mulig forstyrrelse af vandets naturlige kredsløb. Det skaber samtidig et stort potentiale for at skabe ny og rigere natur som en sidegevinst ved de indsatser, der skal udføres for at realisere spildevandsplanen.

I forhold til vandets naturlige kredsløb, er det nødvendigt at forsinke afstrømningen af regnvand fra befæstede arealer. Denne forsinkelse kan ske på forskellige måder med stort naturpotentiale ved, at anvende LAR-løsninger, som kan bestå i, at:

  • etablere regnvandsbassiner med et naturligt udseende
  • nedsive regnvand frem for at lede det bort i rørledninger
  • etablere overjordisk afledning af regnvand frem for underjordisk afledning i rørledninger
  • aflede regnvandet lokalt i de oplande, hvor regnen falder
  • benytte ådale og andre mindre følsomme arealer til at forsinke regnvandet og derved nedsætte risikoen for oversvømmelser

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015