Det åbne land

Århus Amt Vandkvalitetsplan fra 1997 ligger til grundlag for Odder Kommunes spildevandsplan 2001-2008 og udpeger havområder, søer og vandløb, hvor målsætningen for vandkvalitet ikke opfyldes bl.a. som følge af spildevandsudledninger fra fritliggende ejendomme i det åbne land. På grundlag af vandkvalitetsplan har Odder Kommune i spildevandsplan 2001-2008 udpeget områder i det åbne land, hvor rensningen af spildevand fra fritliggende ejendomme skal forbedres.

Odder Kommune har udarbejdet vandhandleplan, der beskriver en række tiltag for at realisere de statslige vandplaners indsatsprogram. Områderne, hvor rensningen af spildevand skal forbedres kan ses på Figur 13 i vandhandleplanen. Det fremgår, at store dele af Odder Kommune er berørt med krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Det skyldes især afstrømningsoplandet til Norsminde Fjord, som strækker sig over et stort område i Odder Kommune.

Tvenstrup og Svorbæk var i Spildevandsplan 2001-2008 under overvejelse om offentlig kloakering. Grundlaget for offentlig kloakering var eventuel forlægning af transportledning fra Nølev og Assedrup via Århusvej. De to oplande er ikke kloakeret i planperioden og i forbindelse med revidering af gældende spildevandsplan udpeges oplandene til privat kloakering.

Regionplan 2005 har udpeget et område øst for Hundslund til forbedret spildevandsrensning. Området fremgår af vandhandleplan.

I afstrømningsoplande til vandløb skal spildevandet renses for organisk stof (rensekrav O). I oplande til søer og fjorde skal spildevandet udover organisk stof også renses for fosfor (rensekrav OP).

Odder Kommune registrerer på baggrund af arkivmateriale samt BBR-oplysninger gældende renseforanstaltninger på fritliggende ejendomme og har udpeget et antal ejendomme med krav om at indføre forbedret rensning eller tilslutning til offentlig kloak.

I områder, hvor der med økonomisk fordel kan foretages offentlig kloakering, benyttes denne fremgangsmetode frem for individuelle spildevandsanlæg.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015