Indledning

Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden indvindes drikkevand af en god kvalitet. Indsatsplanen giver det nødvendige grundlag for at beskytte grundvandet, herunder, hvis det bliver nødvendigt, at gennemføre rådighedsindskrænkninger overfor anvendelsen af gødning og pesticider. Resultatet af den statslige grundvandskortlægning udgør det faglige grundlag for udpegning af indsatsområder. Det er i disse områder, at Odder Kommune skal udarbejde indsatsplaner. Indsatsområder udpeges inden for følsomme indvindingsområder, som igen udpeges inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indsatsområder og nitratfølsomme indvindingsområder udpeges også inden for indvindingsoplande til almene vandværker uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Indsatsplan Hundslund omhandler indsatsområder udpeget af Miljøministeren indenfor OSD Hundslund samt prioriterede områder udpeget af Odder Kommune. De prioriterede områder omfatter de dele af indvindingsoplandene til vandværkerne i området, som er beliggende i Odder Kommune, og som ikke er udpeget som indsatsområde af Naturstyrelsen. På kortet herunder ses OSD, nitratfølsomme indvindingsområder, indvindingsoplande, indsatsområder og prioriterede områder.

Indsatsplan Hundslund dækker rent geografisk udelukkende den del af OSD, der er beliggende i Odder Kommune, og alle tal samt beskrivelser dækker udelukkende denne del. En væsentlig del af OSD er beliggende i Horsens Kommune. Ligeledes strækker indvindingsoplandene for Hundslund Vandværk og Alrø Vandværk sig ind i Horsens Kommune, men er dog fuldt indeholdt i OSD. Denne indsatsplan gælder udelukkende for arealerne beliggende i Odder Kommune.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018