Almene vandværker

Størrelsen af de 17 almene vandværker i Odder Kommune, målt som oppumpet vandmængde i m3/år i 2015, fremgår af nedenstående tabel.

Oppumpet vandmængde 2015

Antal vandværker

Under 50.000 m3/år

13

50.000-100.000 m3/år

2

100.000-150.000 m3/år

1

150.000-200.000 m3/år

 

Over 200.000 m3/år

1

Den største vandforsyning er Odder Vandværk, som har 2 vandværker, Boulstrup og Ulvskovværket der begge forsyner Odder by. De øvrige vandværker i Odder Kommune forsyner fortrinsvis mindre byer, sommerhusområder og både mindre og større landbrug med dyrehold.Der er en decentral vandforsyningsstruktur i Odder Kommune, fordelt med en stor vandforsyning (Odder Vandværk) med en samlet indvinding på over 900.000 m³ om året, ét større vandværk med en indvindingsmængde mellem 100.000 og 150.000 m³ og 15 mindre vandværker med indvindinger under 100.000 m³ om året.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.