Odder Kommunes deltagelse i DK2020

Vi står i Odder Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, overfor en omstilling til et bæredygtigt og klimarobust samfund. Odder Kommune vil arbejde for, at nå de ambitiøse mål og krav til CO2-reduktion som er fastlagt i Lov om Klima.

Byrådet besluttede på mødet den 31. august 2020 at Odder Kommune skulle tilslutte sig Klimapartnerskabet DK2020. På den baggrund har Odder Kommune nu lavet en plan for hvordan kommunen som geografisk enhed skal blive CO2 neutral inden 2050, med et ambitiøst delmål om en 70% reduktion i 2030 i forhold til 1990-niveau, og hvordan kommunen bliver robust overfor klimaforandringer. 

Kommunalbestyrelsen vedtog 20. juni 2022 Udviklingsplan 2022-2026: "Et stærkt fællesskab i balance". Et vigtigt fokusområde i Politik for Bæredygtighed og Klima er netop, at Odder kommune vil være en klimaneutral og klimarobust kommune. DK2020-Klimaplanen viser hvilke handlinger der skal igangsættes for at nå disse mål.

De valg vi træffer i de kommende år, har betydning for hvordan vores samfund ser ud i fremtiden, og dermed om vi når klimamålet i 2050. Denne plan formulerer, hvordan vi i fællesskab kan tage ansvar, og få mulighed for at handle.

Kommunalbestyrelsen opfordrer alle til at bidrage, og ønsker med denne Klimaplan, at skabe de bedste rammer for handling og dialog med borgere, erhvervsliv og andre aktører.

Sammen skal vi sikre en klog og bæredygtig vækst.

 

Med den endelige vedtagelse af DK2020 Klimaplanen forpligter Odder Kommune sig til at påbegynde implementeringen af gennemgribende og inkluderende strukturelle handlinger for at opnå en klimaneutral og modstandsdygtig kommune inden udgangen af 2050, hvilket er stemmer overens med målsætningen i Parisaftalen.