Forvaltningen

I Danmark forventes det at klimaændringerne i fremtiden giver et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. Ifølge FN’s klimascenarie A1B vil de vigtigste ændringer af klimaet frem til år 2050 være:

• En stigning på ca. 7 % nedbør i løbet af et år.
• Flere og kraftigere regnskyl på kort tid. I løbet af et år forventes det, at der kommer yderligere 3 døgn, hvor der falder mere end 10 mm nedbør.
• Mildere vintre. I løbet af et år forventes således 24 færre frostdøgn og i vinterperioden en temperaturstigning på ca. 1,5°.
• Varmere somre. Der forventes således en temperaturstigning på ca. 1° C i løbet af sommerperioden.
• Mere vind og flere kraftige storme.
• Stigende havvandsstand. Primært på grund af varmeudvidelse af vandet, men også som følge af afsmeltning fra iskapper og gletsjere rundt om i verden.

Endvidere tyder det på, at der kommer flere hændelser med såkaldt ”koblet regn”, dvs. kraftige regnskyl gentagne gange, hvor vandet ikke når at løbe væk og sive ned, før det næste regnskyl sætter ind.

Klimatilpasningsplan og handlingsplan
Odder Kommune har i 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan, og her prioriteret 5 risikoområder hvor der skal gøres en indsats for at mindske risikoen for oversvømmelse frem mod 2050.

Hvis du vil vide mere om Klimatilpasningsplanen kan du hente den i faktaboksen til højre.

Flere af Klimatilpasningsplanens indsatsområder er beliggende i Odder midtby, og relaterer sig til oversvømmelser fra Stampemølle bæk og Odder å. Odder Kommune vedtog i 2019 et serviceniveau for skadevoldene oversvømmelser med vandløbsvand i Odder by, som betyder, at Odder Kommune vil udføre klimatilpasningsprojekter svarende til sikring mod en 50 års hændelse i 2019 (18 års hændelse i 2100). Efterfølgende er undersøgt og vurderet ca. 20 forskellige klimatiltag til reduktion af risiko for oversvømmelse fra åerne i Odder by. På den baggrund vedtog Odder Kommune i 2019 en handlingsplan for gennemførelse af i klimatiltag, der i kombination vil opfylde serviceniveauet for oversvømmelse fra åerne i Odder by.

Du kan læse mere om Handlingsplan for klimatilpasning af Odder midtby i faktaboksen til højre.

Også kystbyen Hou er udpeget som risikoområde i Klimatilpasningsplanen. Kombinationen af udsigten til stigende havvand, kraftigere storme, moderat erosion af kystlinjen samt højt grundvand betyder at der er behov for at se klimatilpasningen i et større perspektiv. Derfor udarbejdes i 2020 en helhedsplan for klimatilpasning af Hou.

Klimatilpasningsplan 2014

Du kan finde Klimatilpasningsplan 2014 her på Odder Kommunes hjemmeside.

Handlingsplan for klimatilpasning i Odder midtby 2019

Du kan finde Handlingsplan for klimatilpasning i Odder midtby 2019 her på Odder Kommunes hjemmeside.