Odder Vandværk, Boulstrupværket

Hallingvej 50, 8300 Odder (Jupiter ID 79214)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 30. juni 2015

Boringer God
Kildepladse Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet God
Rentvandskvalitet God
Forsyningssikkerhed God

Indvinding

Odder Vandværk har en indvindingstilladelse på 1.200.000 m³/år gældende for Boulstrup og Fillerup kildepladser. Tilladelsen for værket i Boulstrup er på 700.000 m³/år. Indvindingstilladelsen udløber 14.04.2019. Vandværket forsyninger både boliger, sommerhusområder, landbrugsejendomme samt andre erhverv.

Vandværket indvinder fra 3 boringer, DGU nr. 108.151, 108.153 og 108.162. Boring DGU nr. 108.151 er filtersat 25-54,5 m u.t., boring DGU nr. 108.153 er filtersat 32-56 m u.t. mens boring DGU 108.162 er filtersat 35-59 m u.t. Boringerne ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer. Boringerne er etableret med aflåst råvandsstation med alarm. Råvandsstationerne er ved tilsynet fundet tætte og i god stand. På boringerne er etableret pejlemulighed, prøvetagningshane, vandtæt aflukning af borerør, dog er udluftningsstuds ikke nedadvendt.

Kildepladsen og råvandsstationer er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt, og 25 m beskyttelseszone er etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1989.

Råvandet iltes ved iltindblæsning og efterfølgende filtrering i et lukket forfilter efterfulgt af et lukket efterfilter. Vandet ledes efterfølgende til rentvandsbeholder og udpumpes derefter til forbrugere. Rentvandsbeholder er nedgravet og monteret med alarm. Rentvandsbeholderen er senest inspiceret for ca. 2 år siden.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst.

Der returskylles ved 4.000 m³ ved forfilter og ved 7.000 m³ ved efterfilter. Skyllevand afledes til slambassin og derefter til Præstholmgrøften.

Odder Vandværker har forbindelsesledning til Dyngby Str. og Boulstrup Vandværk.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 2,7 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Den gennemsnitlige alder for alle ledningerne er ca. 33 år. Derudover viser den foreløbige aldersfordeling af rørerne, at spredningen er lav, dvs. den største andel af rørene ligger omkring gennemsnittet. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet er beskedent, omkring 3 %. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Vandkvalitet

Råvandet er af vandtype C. Der er ikke påvist nitrat, indholdet af sulfat er på 65-75 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling.

Rentvandskvaliteten er god, indhold af nitrat er under 2 mg/l. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer. Der er målt en enkelt overskridelse af grænseværdi for agg. kuldioxid i 2010.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være god. Vandværket har 3 boringer, alle med god råvandskemi og beliggende på samme kildeplads. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning.

Råvandsstationer og vandværket er aflåst. Vandværket har én proceslinie og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har beredskabsplan men ingen nødstrømsforsyning. Vandværket udpumper på samme ledningsnet som Ulvskovværket.

I forsyningsområdet findes flere mindre enkeltanlæg og ingen ikke almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Befolkningstilvæksten i kommunen forventes fortrinsvis at ske i Odder samt Hov og Saksild, som forsynes med vand fra Odder Vandværk. Erhvervsudviklingen forventes også fortrinsvis at ske i Odder.

Fremtidig forsyning

  • Nødstrømsanlæg

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.