Manko

I 2030 giver den handlingsorienterede reduktionssti en udledning på 80.000 ton CO2-ækv., mens 70% målet er 88.000 ton CO2-ækv. Det er en overopfyldelse af reduktionsmålet på 8.000 ton CO2-ækv. De 80.000 ton svarer til en reduktion på ca. 73 % i 2030.

Den handlingsorienterede reduktionssti resulterer i 2050 i en udledning på 33.000 ton CO2-ækv. Mellem 2030 og 2050 forventes altså en yderligere reduktion i udledninger på 37.000 ton CO2-ækv. Den samlede reduktion fra 1990 til 2050 er på ca. 89 %, men målet er 0-udledning eller 100% reduktion, dvs. der resterer stadig en manko i 2050 på 11 %. Tilbage står udledninger inden for særligt sektorerne planteavl og dyrehold, som dog med den nuværende viden på området ikke kan reduceres betydeligt mere, uden at det går ud over produktionen af fødevarer som vi kender det i dag.

I nedenstående diagram er der vist en sammenligning af udledningerne i hhv. BAU-udledningsstien, kommunens mål og reduktionsstien.

Det fremgår tydeligt af figuren, at de beskrevne indsatser resulterer i ganske væsentlige reduktioner af udledningerne i Odder Kommune, når reduktionsstien sammenlignes med 2018 og BAU-scenariet. Alle indsatserne, men særligt inden for landbruget og transportsektoren er altafgørende, for at opnå den skitserede reduktion. Den massive stigning af elforbrug til såvel varmeforsyning, transport og PtX understreger desuden vigtigheden af, at udbygge produktionen af lokal grøn strøm i form af vindmøller og solceller.

Ser man på Odder Kommunes klimaregnskab er det tydeligt, at de største udledninger primært stammer fra landbrug og transport. Landbrug og transport er samtidig de to sektorer, som er præget af stor usikkerhed i forhold til virkemidler og er afhængig af ny teknologi. Odder Kommune vil derfor følge områderne tæt frem mod 2030 og 2050.

Netop fordi Odder Kommune ikke forventer at kunne indfri målene om 70% reduktion i 2030 og nettonul i 2050 inden for landbrug og transport, indeholder planen indsatser, der udvider produktionen af vedvarende energi i form af sol, vind, PtX og biogas. Dette vil, i det omfang der produceres mere vedvarende energi end til eget forbrug, kompensere for at vi ikke kommer i mål med sektorerne transport og landbrug. 

Da regeringen har vedtaget, at 100% af den energi der produceres i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder reduceres værdien af grøn energiproduktion i Odder Kommunes regnskab frem mod 2030, hvor den går i 0. Det forventes, at der på denne måde vil kunne købes tid i forhold til udviklingen af teknologier, der kan løse udfordringerne på f.eks. transport- og landbrugsområdet.