Odder Vandværk

Af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed er vandværkerne i Odder Kommune grupperet indenfor 5 interesseområder, hvortil der er knyttet et områdevandværk. Baggrunden er at den fremtidige vandforsyning baseres på de almene vandværker med en størrelse og tilstand, som kan sikre en stabil vandforsyning med en god vandkvalitet i forsyningsområdet samt sikre den nødvendige beskyttelse af grundvandsressourcen i oplandet. Odder Vandværk - Ulvskovværket er af Odder Kommune udlagt som områdevandværk, hvilket bl.a. indebærer, at der skal foretages en indsats i BNBO.

 

Odder Kommune har foretaget en risikovurdering inden for BNBO ved Odder Vandværks 6 indvindingsboringer ved Ulvskovværket. Det er vurderet, at der skal ske en indsats over for erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler.

Odder Vandværk forsøger at indgå frivillige aftaler med lodsejerne om grundvandsbeskyttelse inden for BNBO. Odder Kommune bistår Odder Vandværk med processen. Dette skal gennemføres inden medio 2022.

 

Er det ikke muligt for Odder Vandværk at indgå frivillige aftaler inden for den fastsatte tidsfrist, kan Odder Kommune påbyde rådighedsindskrænkninger, eksempelvis om restriktioner i anvendelsen eller opbevaringen af sprøjtemidler, såfremt det vurderes at være nødvendigt. En eventuel rådighedsindskrænkning skal kunne begrundes, og må ikke være mere vidtgående end nødvendigt. Den skal med andre ord være proportional. Et påbud om rådighedsindskrænkninger vil altid blive vurderet konkret for hver ejendom, og lodsejeren er i henhold til miljøbeskyttelses-loven berettiget til fuldstændig erstatning. Erstatning til lodsejere afholdes af det vandværk, der har fordel af påbuddet, dvs. Odder Vandværk.

 

Ud over indsatsen i BNBO skal det normale overvågningsprogram af vandkvaliteten som angivet i drikkevandsbekendtgørelsen opretholdes. Dette indebærer for Odder Vandværk - Ulvskovværket  blandt andet at der foretages vandprøver af grundvandet, såkaldt boringskontrol, hvert 4. år. Endelig bør vandværket som udgangspunkt sikre så jævn en indvinding som muligt således at de store vandspejlsvariationer undgås i boringerne, hvilket er gavnligt for at opretholde den nuværende gode vandkvalitet.