Oversvømmelseskort

I denne del af klimatilpasningsplanen er det kortlagt hvor hyppigt der vil være oversvømmelser i Odder Kommune. Der er gennemført en kortlægning af oversvømmelser fra havvand, vandløb og nedbør. Derudover redegøres der for oversvømmelser, som følge af højtstående grundvand på et overordnet niveau.

Kapitlet resulterer i et sandsynlighedskort for oversvømmelser fra havvand, vandløb og nedbør. Grundvand behandles særskilt, se afsnit om Grundvand (her vil der være link i den digitale udgave).

Oversvømmelseskortlægningen tager udgangspunkt i år 2100 under klimascenarie RCP 8,5, hvor der er samlet data fra forskellige kilder til at vise oversvømmelsen i det givne år. Under hvert afsnit er angivet, hvilken kilde data er hentet fra. Den anvendte terrænmodel er baseret på overflyvning i 2015.