Merværdi

Alle handlingerne i Klimaplanen har konsekvenser (sociale, økonomiske, miljømæssige) for virksomheder, borgere og samfundet. Det er vigtigt, at afdække og overveje, om der kan være sociale eller økonomiske skævvridninger når handlingerne konkretiseres, og at evt. gevinster fordeles retfærdigt. Det er samtidigt vigtigt, at inddrage alle relevante parter i udformningen af projekter og handlinger, der påvirker lokalsamfundets hverdag og sammenhængskraft.

Den grønne omstilling vil helt sikkert også skabe afledte ”gevinster”, som mange får glæde af. Fx vil omlægning af lavbundarealer styrke biodiversiteten, mere skov har rekreativ værdi, og positiv effekt på folkesundheden. Mere grøn transport vil gavne luftkvalitet, og styrkelse af cyklismen vil også have positiv effekt på folkesundheden. Merværdi i klimatilpasningsprojekter kan også komme mange til gavn ved fx at give flere rekreative muligheder eller berigelse af byrum og landskaber.

Følgende indsatser/handlinger i vores Klimaplan 2022 understøtter realiseringen af vores 3 overordnet delmål omkring merværdi.

DELMÅL 1: Multifunktionalitet i arealanvendelse, øget biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, rekreative merværdier, og undervisning

 • Vådlægning af lavbundsarealer (multifunktionalitet i arealanvendelse)
 • Optimeret landbrugsdrift (øget biodiversitet, grundvandsbeskyttelse)
 • Opsæt solceller (multifunktionalitet i arealanvendelse, øget biodiversitet)
 • Rejs skov og plant træer i skel, haver og andre arealer (øget biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, rekreative merværdier)
 • Plantning af ålegræs (øget biodiversitet)
 • Odder Å - Mølleparken
 • Klimatilpasning i Hou
 • Stenslund
 • Lillegade og Banegårdsparken i Odder
 • Boulevarden, Rodstensgade, Sønderbakken og Skovly
 • Odder Vest – terrænnært grundvand
 • Bøgebjerg Bæk

Merværdi indenfor multifunktionalitet i arealanvendelse, øget biodiversitet, rekreativ merværdi og undervisning vil være i fokus i de 7 risikoområder for klimatilpasning, og vurderes umiddelbart at have et ret stort potentiale især omkring Odder Å - Mølleparken, i Hou, og omkring Banegårdsparken/Lillegade. For indsatsområde 12: Bøgebjerg Bæk er løsningen måske ret simpel i form af et større rør under banen.

DELMÅL 2: Positiv effekt på folkesundhed:

 • Flere transportmidler på grøn energi
 • Rejs skov og plant træer i skel, haver og andre arealer
 • Optimeret landbrugsdrift
 • Vådlægning af lavbundsarealer
 • Klimatilpasning i Hou

Grøn transport bidrager til mindre udledning af skadelige partikler og gasser fra fossile brændsler. Det gavner folkesundheden. Natur giver et positivt incitament til at bevæge sig hvilket bidrager til en bedring af folkesundheden. Optimeret landbrugsdrift betyder blandt andet en reduktion i forbruget af pesticider og gødning hvilket vil have en positiv virkning på folkesundheden.

DELMÅL 3: Udvikling, arbejdspladser, cirkulær økonomi:

 • Ændret forbrug og genbrug
 • Etablér biogas
 • Producér biokul
 • Gør bygninger til CO2-lager og klima-optimer energiforbruget

Udvikling af nye teknologier som biokul, biogas og PtX og etablering af anlæg i Odder Kommune vil betyde arbejdspladser inden for disse brancher i Odder Kommune. Ændrede forbrugsmønstre og fokus på klimaoptimering af bygninger vil bidrage til udviklingen af en cirkulær økonomi.